Ниигэм 22 dec 2020 243

Росгвардиин албатанай бэлэгүүд хүүгэдтэ дамжуулагдана

Росгвардиин албатан Яруунын болон Бабантын аймагуудай үхибүүдтэ Шэнэ жэлэй бэлэгүүдые барюулба.

Зоной амгалан байдал сахидаг сэрэгшэд жэл бүхэндэ «Жабар Үбгэн боло», «Шэнэ жэлэй шэдитэй хүн» гэһэн ниигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээнүүдтэ хабаадажа, олон хүүгэдтэ бэлэгүүдые дамжуулжа, баяр асардаг заншалтай. Энээнһээ гадна бусадшье хэмжээнүүдтэ сэрэгшэд ехэ эдэбхитэйгээр хабаадалсажа, өөһэдынгөө хубитые оруулжал байдаг.  Эгээл ехээр хүлеэдэг шэдитэ үбэлэй хаһада ниигэмэй талаар хүндэ байдалтай гэр бүлэнүүдтэ амтатай бэлэгүүдһээ гадуур хүүгэдтэ дулаан хубсаһан, эгээл хэрэгтэй һуралсалай зүйлнүүд дамжуулагдадаг юм.

Үхибүүн бүхэн Шэнэ жэлэй шэдитэ сагта үнэншэдэг. Тиимэһээ энэ заншал алдангүй олон жэлдэ хүүгэдтэ баяр бэлэглэбэл ехэ һайн байха», - гээд Яруунын ОВО-гай таһагые даагша, полициин полковник Константин Кузнецов тэмдэглэнэ.

Иимэ удхатай хэмжээндэ аймагуудай эмхи зургаануудай түлөөлэгшэд, юрын зон олоор хабаадалсадаг болоһониинь һайшаалтай.

Шэнэ жэлэй һайндэртэ хүүгэдтэ баяр бэлэглэхэдэ юунһээшье сэнтэй», - гээд Бабантын аймагай ОВО-гай дарга, полициин майор Арсалан Балдоржиев хэлэнэ.

Фото: Росгвардия по РБ