Ниигэм 23 dec 2020 248

Буряад Улас дотор саһан орожо магад

Буряадай уларил шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, мүнөөдэр Буряад Улас дотор саһан орожо магад. Байгал шадарай дунда нютагуудаар багаханаар саһан орожо болохо. Баруун тээһээ секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим аймагуудаар секундын 16 метр хүсэтэйгөөр һалхин шангадаха, бордоһолхо. Һүниндөө 22-27, зарим аймагуудаар 32-37, Байгал шадархи болон урда нютагуудаар 13-18 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 12-17, зарим газарта 22-27, Байгал шадар 6 градус хүйтэн байха.

Улаан-Үдэ хотодо һүниндөө саһан орохогүй, харин үдэрэй туршада багаханаар саһалжа болохо. Баруун тээһээ аалиханаар һалхилха. Һүниндөө 23-25, үдэртөө 14-16 градус хүйтэн тогтохо.

Фото: yandex.ru