Ниигэм 23 dec 2020 153

​Шэнэ жэлэй бэлэг

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ гүрэнэй зүгһөө үхибүүдтэ үгтэхэ Шэнэ жэлэй бэлэг тухай соносхоо: 8 наһа хүрөөдүй хүүгэдтэ 5 мянган түхэриг түлэгдэжэ эхилээ. Декабриин 17-до үнгэрһэн жэл бүхэнэй заншалта прессконференциингээ түгэсхэлдэ Владимир Путин энээн тухай дуулгаа.

- Халдабарита үбшэнэй дэлгэрһэнһээ уламжалан, энэ жэлдэ хүүгэдэй ёлконуудһаа эхилээд, олоной хабаадалгатай найр наадануудай хоригдоһониинь гэмшэлтэй. Гэбэшье юрын бэшэ энэ найр хүн бүхэн ерээдүйдэ найдалтайгаар хүлеэдэг. Тиимэһээ эндэ ерэхэһээ урда тээ Засагай газарта, Юрэнхылэгшын Захиргаанда зүбшөөбди. Тиигээд лэ манай гүрэн, бидэ баһал багаханшье һаань, бэлэг манай хүүгэдтэ үгэхэ гэжэ шиидээбди: 8 наһа хүрөөдүй үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдтэ, иимэ наһатай үхибүүн бүхэндэ 5 мянган түхэриг түлэгдэхэ, - гэжэ Владимир Путин соносхоо.

Юрэнхылэгшын пресс-конференци 4 часһаа үлүүтэй саг соо үргэлжэлөө. Ородой Холбоото Уласай болон хари гүрэнүүдэй мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй түлөөлэгшэд гүрэнэй хүтэлбэрилэгшэдэ сэнгүүдэй ургалта, шэнэ халдабарита үбшэнтэй тэмсэл, һэргылэлгын тарилга, холоһоо һуралсал гаралга, бага олзын хэрэг болон ажаһуугшадые дэмжэлгэ, оршон тойроноо хамгаалалга гээд лэ, олон тоото шухала асуудалнуудые табяа.

Түлбэринүүд түлэгдэнэ

Декабриин 21-һээ Буряад орондо дээрэ хэлэгдэһэн нэгэ дахин үгтэхэ 5 мянган түхэриг түлэгдэжэ эхилээ. Гарагай 2-ой үглөөгүүр Засагай газарай брифингдэ Буряадай Пенсионно жасын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Вячеслав Барнадаев энээн тухай дуулгахадаа, 112 мянган үхибүүдэй түрэлхид энэ түлбэри абаха гэжэ онсолоо. Энэ хэрэг бэелүүлгэдэ Буряадай Пенсионно жаса тэрэл үглөөгүүр 550 сая түхэриг нөөсэлгын эмхинүүдтэ шэлжүүлээ. Тон түрүүн эдэ түлбэринүүдые Сбербанк болон ВТБ хэрэглэгшэд абаха. Энэ түлбэри үнгэрэгшэ оной хабар-зундаа түлэгдэһэн түлбэриин Буряадай Пенсионно жасын мэдээсэлээр үгтэнэ. Харин энэ үедэ саарһа дансануудтаа хубилалта оруулһан зондо 5 мянган түхэриг шалгалта үнгэрһэнэйнь һүүлдэ үгтэхэ.

Юрэнхылэгшын Шэнэ жэлэй бэлэгые хэд яажа тогтообоб гэжэ һонирхобобди.

Булад:

- 5-тай болон 7-той хүбүүдтэйбди. Шэнэ жэлэй урдахана түмэн түхэриг бэлэгэй тэнгэриһээ мэтэ гэнтэ унажа ерэхэдэнь, баярлангүй яахабши. Үхибүүдтэмнай ямар ехэ баяр гээшэб! Мүнөө хайшан гэжэ ашатайгаар энэ мүнгэеэ хэрэглэхэмнайб гэжэ гэр бүлөөрөө хэлсэжэ байнабди. Багашуулнай нааданхайл гэнэ, бидэниинь урмыень хухалангүй, өөһэдтэтнай, һуралсалдатнай туһатай хэрэгсэлнүүдые абая гэжэ ойлгуулхые оролдонобди. Теэд лэ баһа гүрэн түрын хүтэлбэрилэгшын талаһаа үгтэһэн бэлэгые шамарлахашье хүнүүд баһал байдаг юм байна.

Банкомадай урдахи ээлжээндэ байһан (тэрэл түлбэриеэ абахаяа байнад гэжэ ойлгохоор) хоёр эхэнэрэй хөөрөөнһөө:

- Үдэрһөө үдэртэ ургажа байһан сэнгүүдэй энэ байдалда хэр туһа болохо юм даа, - гэжэ залуубтарынь урмагүйшэгөөр дуугарна.

- Ай, юу хэлэнэш даа. Шамарланхаар шанга бари гэдэг юм. Хабартаа, зундаа үхибүүн бүхэндэмнай арба арбан мянгаадые үгэһыень мартаа аалши? Гүрэн түрынгөө ургажа ябаһан улаан бургааһадтаа али болохоор туһалжа байһаниинь болоол гээд, Шэнэ жэлээ шэнэ найдалтайгаар угтая, - гэжэ нүгөөдэ томоотой янзатай эхэнэрынь удхатай харюу үгэнэ һэн.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар