Ниигэм 23 dec 2020 139

«Дурасхаалай болон Алдар солын жэл» түгэсэбэ

2021 он Улаан-Үдэ хотын байгуулагдаһаар 355 жэлэй уряа доро үнгэрхэ. Энээн тухай хотын мэр Игорь Шутенков 2020 оной дүнгүүдые согсолходоо мэдээсэбэ. Байгша он «Дурасхаалай болон Алдар солын жэл» гэжэ нэрлэгдээд,  һүүлшын хэмжээнүүд эдэ үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэнэ.

Энэ жэл Агууехэ Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй уряа доро үнгэржэ, бүхы хэмжээнүүдтэ хабаадалсаһан, хубитаяа оруулһан хүнүүдтэ баярые хүргэнэб. Бултандатнай элүүр энхые, жаргал хүсэнэб», - гээд Игорь Шутенков хэлэнэ.

 Мүнөөдэр «Дурасхаалай болон Алдар солын жэл» гэһэн үйлэ хэрэгүүдэй түгэсхэлэй ёһолол эмхидхэгдэжэ, «Зүрхэ сэдьхэлээрээ ветаранууд залуу» гэһэн тусхай шагнал Улаан-Үдэ хотын ветерануудай эмхиин түрүүлэгшэ Валерий Очировта олгуулагдаба. «Дурасхаалай амиды сагта» гэһэн номинацида Политическэ хамалганда дайрагдажа, хохидоһон зоной  Буряадтахи эблэлэй түрүүлэгшэ Тамара Базарон онсо тодороо. «Зүрхөө хүн зондо зорюулнаб» гэһэн номинацида Халдабарита үбшэнтэй хэмсэлгын больницын ахамад эмшэн Татьяна Сымбелова онсо тэмдэглэгдэбэ.

 «Улаан-Үдэ хотын түмэр замай транспортын колледжын» захирал Александр Савельев, Хотын ажахын талаар хорооной түрүүлэгшэ Сергей Гашев, Олимпиин халаанай хүүгэдэй спортын һургуулиин захирал Алдар Жамбалов, «Забава» театрай захирал Николай Осипов, «Бурятия» ГТРК-гай продюссер Геннадий Тараскин, Хотын номой сангай захирал Раиса Цыбенова, Авиационно техникумай оюутан Алексей Протасов гэгшэдтэ шагналнууд гардуулагдаба.

Бэрхэ зоной хүндэлэлэй ёһололдо Улаан-Үдэ хотын соёлой эмхиин бэлигтэн хабаадалсажа, концерт наадаар шэмэглээ.

Фото: администрация Улан-Удэ