Ниигэм 23 dec 2020 242

Хэрэгтэй гү, хасуури?

Хотын түб талмай дээрэ заншалта болоһон үльгэрэй эди шэдитэ дүрсэнүүд, елүүрнүүд хэрэгтэй гү гэжэ ажаһуугшадтай болон айлшадтай хөөрэлдэһэн байнабди

Хүлгөөтэй 2020 он түүхын хуудаһан боложо, ходорон ошохо сагынь үдэр бүри дүтэлжэл байна. Яһала бараг эхилжэ байһан аад, хорото хамшагай гэнтэ таража эхилхэдэ, тогтонижоһон ажабайдалнай тад ондоо һабаар урдаа бшуу. Хэды олон табигдаһан түсэбүүд, зорилгонууд бэелүүлэгдээгүй үлөөб? Теэд ажабайдалнай тогтоо бэшэ ха юм даа, тэрэл хэбээрээ ябаһаар. Жэлэй дүүрэхэ тээшэ бүхы юумэн баярай оршон байдал һануулдаг. Шэнэ жэлэй баярай нэгэ һүлдэ болгон, хасууринуудые гоёодог заншалтайбди. Мүнөө жэлдэ хотын түб талмай дээрээ хасууриин бэе шэнээр зохёожо, урданайхиһаа үндэрөөр тодхобо. Хотын зарим зон үльгэрэй ордоной барилгые шоо үзэн ядажа, элдэбээр хэлсэнэ. Хотын түб талмай дээрэ заншалта болоһон үльгэрэй эди шэдитэ дүрсэнүүд, елүүрнүүд хэрэгтэй гү гэжэ ажаһуугшадтай болон айлшадтай хөөрэлдэһэн байнабди.

Дондок Юндунов, дархан:

- Хорёод жэлэй туршада иимэ мүльһэн барималнуудые бүтээнэ гээшэб. Дайн дажар боложо байгаа бэшэ һэн хойнонь иимэ үзэсхэлэнтэ үльгэрэй орон байгуулжа, ажаһуугшадаа, хүүгэдээ баярлуулхада, юунэй муу юумэн байба гээшэб. Гоёл гээшэ ааб даа. Хэрбэеэ эндэ нэгэшье юумэнэй хэгдээгүй һаа, ямар уйтай байха байгааб? Манай гүрэн дотор Шэнэ жэлэй угталгын баяр наадан Жабар үбгэн, Саһан хүүхэн болон ногоохон хасууригүйгөөр яажа болохоб даа.

Надежда Бадмаева, хүдөө нютагай ажаһуугша:

- Хэрэгтэй даа. Хэдэн олон зоной нюдэ хужарлуулна, сэдьхэл зүрхэндэнь баяр жаргал түрүүлнэ гээшэб. Илангаяа хүүгэд ехээр баярлана ха юм. Энээнһээ болохо юумэндэ мүнгэн гээшэ гаргагдаад лэ, эхи захыеньшье харанагүйбди. Олон хүүгэд хүдөө нютагһаа ерээд, эндэ жаргажа наадахадаа, хэды ехээр баярлана, хүхинэб даа. Тиимэһээ иимэ мүльһөөр хэгдэһэн ордонууд хэрэгтэй - энэ минии һанамжа.

Лубсан Субботин, оюутан:

- Улаан-Үдымнай гол хасуури ямар гоё гээшэб даа. Үндэр, һайхан нарин шэлбэһэнүүдтэй, үнгын гэрэлнүүд яларжа байна. Би үсэгэлдэр лэ нютагаа ерээд, һайхашаан байжа хаража ябанаб. Минии һурадаг Екатеринбург хотодо мүн лэ бүхы юумэн гоёогдоно, хасууринууд шэмэглэгдэнэ. Энээн тухай тэндэ иимэ арсалдаата асуудал балай гаранагүй, би дуулаагүйб. Тэндэхи гол хасууриһаа манайхи яагаашье һаа, һайхан байна.

Содном Ирдынеев, «Тивиком» теле-субагай сэтгүүлшэн:

- Шэнэ жэлэй шэдитэ оршон байгуулхын тула хасуури шэмэглэхэ заншалаа алдангүй байха хэрэгтэй. Гол талмай дээрэхи хасуури амаргүй гоёор зохёолгоотой, ошоной сасаржа байһан мэтээр галханууд носоно. Хэдэн жэлэй урда тээ баһал мүнгэнэй хомор байһан дээрэһээ энэ саһаар, мүльһөөр ехэ юумэнүүдые бүтээнгүй, соморхоноор табиһаниинь, арад зон яһала ехээр голхороо һэн гээд һананаб. Тиимэһээ гоё һайханиие таби, али үгы һаа, үнэгүйхэнөөршье гарасалда - ходол хэрүүл шууяа татаха зон байха. Хэдэн хүн зон байнаб, тэды һанамжа гээд хэлсэдэг гүб даа.

Баясхалан Дашиев, наһанай амаралтада:

- Арга шадалай бии һэн хойнонь табиг лэ. Намда, жэшээнь, хасууриин наада хэнэ гү, али үгы гү, юрэдөө, хамаагүй. Үлүү ехээр голхорһоной юумэн балай үгы бэшэ гү даа. Ноёд һайд мүнгэ алтаа тоолоо юм ааб даа. Үнэхөөрөөшье, зарим ажаһуугшаднай найр наада һанахаар бэшэл даа. Минии мэдэхээр ганса бэе наһатай зондо тон хүндэ байдал болонхой. Үхибүүд, түрэл гаралай талаһаа дүмэлтэтэй зондо үшөөшье бараг. Тиибэ яабашье ургажа ябаһан хүүгэдтэ хэрэгтэйл даа. Тэдэмнай ехэнүүд болоод, багадаа наадаһанаа бүхэли наһандаа һанажа ябахал.

Бэлигто Цырендоржиев, «Буряад үнэн» сониной сурбалжалагша:

- Энэ тогтоод байһан хүндэ сагта үшөө юундэ хэрүүл шууяа татадаг зон гээшэб? Боро юрьеэ сэлмээжэ, хүн зоной зүрхэ сэдьхэлдэ багаханшье сагай туршада дулаа асаржа шадаа һаа, һайн даа. Хорото хамшаг асарһан байгша ондо олон нютагаархиднай түрэл гаралаа алдаа. Тиимэһээ Шэнэ жэлдэ шэнэ жаргалтайгаар ажаһуухабди гэжэ һанаад, ябахал болоолди даа.

Дарима Лубсанова, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн:

- Үнгэржэ байһан жэлнай ехэл хүндэхэн байба гээшэ. Жэшээнь, бидэ, зүжэгшэд, хэдэн һарын туршада харагшадтаяа улаан нюураараа уулзаха аргагүй байгаабди. Мүнөө Шэнэ жэлэй ерэхын урдахана театрнуудай нээгдэһэндэнь тон ехэ баяртай байнабди. Харагшаднайшье театртаа ерэхэеэ үнинэй хүлеэнхэй. Теэд хэдэн һарын саада тээ хүн зоной амарха, сэнгэхэ газарнууд нээгдэхэ гү гэжэ хэлэхын аргагүй байгаа. Тиимэһээ ноёд һайднай иигэжэ хасуурияа шэмэглээд, Шэнэ жэлэй баяр зугаа асарха гэжэ шиидэһэн байгаа ёһотой. Тиибэ яабашье бидэ бүхы хүсэ шадалаа нэгэдхэжэ, энэ муухай үбшэнтэй тэмсэжэ, диилэжэ гараха гэжэ түбхын түрүүндэ оролдохо ёһотойбди.

Автор: Булат БАДМАЕВ