Ниигэм 24 dec 2020 395

Буряад Уласай 11 аймагуудта олон хүүгэд түрөө

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, Буряад Орон байгша оной туршада түрэһэн хүүгэдэй тоогоор Алас Дурна зүгэй можо нютагуудай дунда хоёрдохи һуури эзэлнэ. Сахалинай можодо 2020 оной 11 һарын туршада олон хүүгэд түрөө гэжэ хэлэе. Тарбагатайн, Бэшүүрэй, Баргажанай аймагуудта олон үхибүүд түрөө.

Байгша оной юһэн һарын туршада уласта ажаһуугшадай тоо 1630 хүнүүдээр дээшэлээ гээд бүридхэгдөө. Энэ баримтануудаар Буряад Улас Ород Уласай 85 регионуудай дунда 10-дахи һуурида гараад байна.

Энэ жэлэй 11 һарын туршада түрэһэн хүүгэдэй тоо 2019 онойхидо орходоо 298 үхибүүдээр олон байна»,- гээд Ниигэм хамгаалгын сайд Татьяна Быкова онсолоо.

Хүүгэдэй 70 %  ниигэмэй талаар мүнгэнэй тэдхэмжэдэ хүртэнэ. Элдэб түлбэридэ январь һараһаа эхилээд, декабрь болотор 2,5 миллиард түхэриг мүнгэн гаргашалагдаад байна. Энэ мүнгэнэй 95 % Ород Уласай һанһаа үгтэһэн юм.

Фото: pixabay.com