Ниигэм 24 dec 2020 379

Буряад Уласай үхибүүд ехэ хэмжээндэ хубитаяа оруулна

«Согревая сердца» гэһэн ниигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээн Шэнэ жэлэй урдахана Ород Уласта үнгэрдэг заншалтай.

Үншэн, түрэлхидэй харууһагүй үлэһэн хүүгэд хамтаржа, ниигэмэй эмхинүүдтэ байдаг наһатай, эрэмдэг зондо амаршалгануудые эльгээжэ, бэлэгүүдые дамжуулдаг хэмжээн энэ жэл мүн лэ декабриин 10-һаа эхилэнхэй. Энээндэ Буряад Уласай үхибүүд ехэ эдэбхитэйгээр хабаадалсана.

Хүүгэд багшанарай, хүмүүжүүлэгшэдэй туһаламжаар зохид амаршалгануудай видеобуулгабари хэжэ, гараараа бүтээһэн дурасхаалай бэлэгүүдые Хэлхеэ холбооной аргаар наһатайшуулда эльгээнэ. Гансаараа үлэжэ, гүрэнэй тэдхэмжэдэ ороод байһан үбгэн хүгшэд иимэ аргаар Шэнэ жэлээр амаршалгануудые абаһандаа баяртай байдаг.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc