Ниигэм 26 dec 2020 518

Алдар Цыденжаповай нэрэмжэтэ корведтэ Буряадай ажаһуугшадай бэшэгүүд дамжуулагдаа

Тус хэмжээ ябуулга Бүгэдэ арадай фронтын эдэбхитэд эмхидхээ

Декабриин 25-да Владисвосток хотодо Буряадай Бүгэдэ арадай фронтын эдэбхитэдэй хабаадалгатайгаар «Ородой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжапов» корведтэ Андреевскэ туг үргэлгын ёһолол үнгэрөө. Хэмжээ ябуулгада Алдар Цыденжаповай нютагаархидынь – Үбэр Байгалай хизаарай Агын тойрогой түлөөлэогшэд оролсоо.

Тэгшэ арбан жэлэй саана, 2010 оной сентябриин 24-дэ Агын Буряадай тойрогһоо гарбалтай, Номгон далайн флодой матрос Алдар Цыденжапов баатарай үхэлөөр унаа һэн. 19-тэйхэн хүбүүн ами наһаяа гамнангүй, «Быстрый» эсминецтэ сугтаа алба хаадаг 348 нүхэдөө абарһан габьяатай. Уһанай томо онгосын машинна таһагта түймэр гаража, дэлбэ һүрэхэ байгаа. Алдар юһэн секундын туршада халуун галай дүлэн соо орожо, аюул усадхажа шадаа. Теэд өөрынь бэе аргагүй ехээр шатажа, дүрбэн хоногой удаа наһа барашоо һэн. Залуу хүбүүнэй алба хаажа дүүрэтэр, оройдоол һара үлэһэн байгаа.

2010 оной ноябрь hарада Алдар Цыденжаповта «Ородой Холбоото Уласай Герой» гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоо һэн. 2015 оной эхиндэ Бүгэдэ арадай фронтын эдэбхитэд Ородой Холбоото Уласай Баталан хамгаалгын яаманда болон Буряадай Толгойлогшодо сэрэгэй корабльда эрэлхэг баатарай нэрэ олгохо гэжэ бэшэгүүдые оруулаа. Хахад жэлэй үнгэрhэнэй удаа Амурскын судостроительна заводто 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» гэhэн корведэй түсэл байгуулагдаа. 2019 оной сентябрь hарада тэрэ цехhээ гаргагдажа, докто оруулагдаа. 2020 оной ноябрь hарада сэрэгэй корабль Номгон далайн флодой бүридэлдэ сэрэгэй вахта эхилээ.

Ородой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжаповай баатаршалгын 10 жэлэй ойдо, бүгэдэ арадай фронтын патриотическа ажалай хэмжээндэ Буряадай бүгэдэ арадай фронт «Корведтэ бэшэг» гэhэн хэмжээ ябуулга соносхобо. Тэрэнэй хэмжээндэ уласай бүхы аймагуудай ажаһуугшадһаа хэдэн зуугаад бэшэгүүд ороһон байна. Бэшэгүүд соо Алдар Цыденжаповай нэрэмжэтэ сэрэгэй корабльда алба хаажа байһан сэрэгшэдтэ баяр хүргэнэ.

Адреевскэ туг үргэхэ ёһололдо тус акци эмхидхэгдэһэн Буряад Уластахи Бүгэдэй Арадай фронтын гэшүүн Марина Аникьева эдэ бэшэгүүдые сэрэгшэдтэ барюулаа.

 

Фото: ОНФ-эй мэдээсэлэй албан