Ниигэм 28 dec 2020 249

​Буряад Уласай 11 аймагуудта хүдөө нютагуудай, уһа голнуудай нэрэнүүд буруу бэшэгдэнхэй

© фото: Анна Огородник

Байгша ондо Буряад Уластахи Росреестрэй хүтэлбэри уласай 11 аймагуудай дэбисхэртэ оршодог географическа объектнүүдэй нэрэнүүдые шалгаһан байна. Шалгалтын дүнгүүдээр Буряадай Хяагтын, Загарайн, Яруунын, Бабантын, Түнхэнэй болон Ахын аймагуудта хүдөө нютагуудай, уһа голнуудай нэрэ хазагайруулһан 19 ушар элирүүлэгдээ.

Хүдөө нютагуудай, уһа голнуудай нэрэнүүд хадаа Ородой Холбоото Уласай арадуудай түүхын болон соёлой баялигай таһаршагүй хуби болодог. Эдэ нэрэ томьёонууд гүрэнэй харууһатай. Тиимэһээ эрдэмэй, болбосоролой, мэдээсэлэй болон бусад хэблэлнүүдтэ географическа нэрэнүүд дуран соогоо хубилгагдаха ёһогүй.

Гүрэнэй бүридхэлэй, кадастрын болон картографиин федеральна албан дансануудта, картографиин хэблэднүүдтэ, харгыда эдэ нэрэнүүдэй зүб бэшэгдэхэ талаар хинажа байдаг.

Тиигэжэ Буряадай Хяагтын, Загарайн, Яруунын, Бабантын, Түнхэнэй болон Ахын аймагуудта хүдөө нютагуудай, уһа голнуудай нэрэ хазагайруулһан 19 ушарай талаар «Буряад Уласай автомобильна харгынуудай хүтэлбэридэ» Ородой Холбоото Уласай географическа объектнүүдэй нэрэнүүдэй талаар хуулиин эрилтэнүүдые сахижа, эдэ алдуунуудые заһаха тухай дансанууд оруулагдаа.

Хүдөө нютагуудай, уһа голнуудай нэрэнүүдые дураараа хубилгабал, захиргаанай харюусалга абтажа, 2 мянган түхэригһөө 3 мянган түхэриг хүрэтэр яла тохогдодог юм.

 

Фото: Анна Огородник