Ниигэм 28 dec 2020 210

​Буряадай Түнхэнэй аймагай газарай асуудал шиидхэгдэбэ

© фото: pixabay.com

Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмэдэ байгаалиин онсо харууһатай газарнуудай талаар хуулида хубилалтануудые оруулха гэжэ нэгэн дуугаар абтаба. Энэ дансын шухалань гэхэдэ, дархан газарай дэбисхэртэ оршодог һууринуудта газараа дансатай болгохо арга олдобо.

- Түнхэнэй дархан газарай асуудал хэдэн арбаад жэлэй шиидхэгдээгүй байһанаа, одоошье шиидхэгдэбэ. Аймагай 35 хүдөө нютагуудта 22 мянганһаа дээшэ хүнүүд ажаһуудаг. Һууринууд анхан байгуулагдахадаа, онсо харууһатай газар гэжэ байгуулагдаагүй. Аймаг дотор 14 мянган шахуу газар хубаарилагданхай, тэдэнэй гурбан мянган шахуунь хуулиин хизаарлалтаһааа боложо, дансанууд үгы.

Ниигэмэй эмхинүүдэй газар дансатай болгохо арга үгы байгаа. Мүнөө болбосоролой 48 эмхинүүдэй оройдоол 6-иинь газараа мэдэлдээ орууланхай.

Газараа нэрэдээ оруулха, уһа малтажа оруулха аргатай болоһон түнхэнөөрхин хүгжэлтын шэнэ аргануудтай болобо. Хэхэ ажал ехэ, харин шухала асуудалынь шиидхэгдээ. Владимир Владимирович Путинда асуудал шиидхэгдэһэнэйнь түлөө баяр хүргэнэб, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Байгаалиин онсо харууһата газарнуудай дэбисхэртэ оршодог һууринуудта мүнөө газарай асуудалнууд болон барилга газар ашаглалгын болон барилгын дүримүүдээр ябуулагдаха. Энээнһээ урид олон хизарлалтатай байгаалиин оно харууһатай газарнуудай талаар дүримүүдээр хэгдэдэг һэн. Тиихэдэ байгаалиин яамантай хэлсэхэ хэрэгтэй байгаа. Гэхэтэй хамта, иимэ нютагуудта ниигэмэй эмхинүүдые барихадаа, анхан хэгдэдэг байһан экологическа шэнжэлгэ болюулагдаа.

Федеральна хуули бэелүүлгэдэ хуули доторой актнууд, дархан газарнуудай гурим, хүдөө нютагуудай хилэ тухай мэдээсэл ЕГРН-дэ оруулагдаха болоно.

Хүдөө нютагуудай ажаһуугшад һуурин дотороо газараа мэдэлдээ оруулха аргатай болобо. Дархан газарай бүридэлдэ ородог һууринуудай газар ашаглаха талаар аймагай захиргаан шиидхэбэри абаха. Тиигэжэ гэрнүүд, больницанууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, һургуулинууд, олзын хэрэг эрхилэлгын объектнүүдые бариха арга олгогдобо.

Фото: pixabay.com