Ниигэм 11 jan 2021 243

Харгын шэнэ тэмдэг табигдаха

2021 оной мартын 1-һээ Ород Улас дотор харгын шэнэ тэмдэг бии болохо.

«Фотовидеофиксация» тэмдэг табигдажа, харгын дүримүүдые хазагайруулха ушар бүридхэхэ тусхайта гэрэл зураг болон видеобуулгабари хэдэг хэрэгсэл али нэгэн газарта тогтоогдоод байһые мэдээсэхэ удхатай.  

Тэмдэг харгын захада болон нютагуудай шадархи газарнуудта тогтоогдоһон хэрэгсэлһээ 150-300 метр холо зайда табигдаха болоно.

Фото: pixabay.com