Ниигэм 11 jan 2021 255

«Болбосорол» үндэһэн түсэлэй үүргэ ехэ

«Болбосорол» үндэһэн түсэлэй «Шэнэ үеын һургуули» гэһэн түсэб Буряад Уласта ехэ эршэмтэйгээр бэелүүлэгдэнэ. 2021-2023 онуудта Ород Уласай хүдөө нютагуудай болон бага хотонуудай һургуулинуудта эрдэмэй болон технологическа шэглэлээр һуралсал ябуулха хэрэгтэ тусхайта субсиди үгтэхэ болоно. Энэ мүнгэнэй ашаар гурбан жэлэй туршада Буряад Уласай 95 дунда һургуулинуудта «Точки роста» түбүүд байгуулагдажа, физикэ, хими, биологи һурагшад гүнзэгыгөөр шудалха аргатай болохонь.

Үхибүүн бүхэнэй арга боломжо, эрдэм мэдэсэ улам хүгжөөхэ зорилго табигдажа, ямаршье нютагта, хотодо ажаһуудаг һурагша дуратай шэглэлээр эрдэм мэдэсэеэ үргэдхэхэ, дээшэлүүлхэ аргатай", -  гээд Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов хэлэнэ.

Мүнөө энэ түсэлэй ашаар Буряадта 42 түб амжалтатайгаар хүдэлжэ байна. Шэнэ үеын техникэ, ноутбук, 3D принтер, квадрокоптер абтажа, һурагша бүхэн ехэ һонирхолтойгоор һуралсалаа нэмэлтэ хэшээлнүүдтэ үргэлжэлүүлнэ. Ород Уласай болон нютаг можонууд хоорондын мүрысөөнүүдтэ Буряад Ороной һурагшад амжалтануудые туйлажа эхилэнхэй.

2020 ондо энэ түсэб бэелүүлхэ хэрэгтэ 47 сая түхэриг дамжуулагдаһан байна.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr