Ниигэм 12 jan 2021 275

Хорото үбшэнһөө һэргылэмжэ

 Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын вакцина асарагдахань.

2020 оной октябрь һараһаа эхилжэ, декабрь болотор 1300 эмшэд вакцинаар тарюулжа, бултанайнь бэе тамир һайн. «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) эмээр гол түлэб  COVID-19 үбшэнтэниие аргалгын больницануудта хүдэлдэг эмшэд, лабораторинуудай мэргэжэлтэд тарюулһан байна. Харин эдэ үдэрнүүдтэ асарагдаха эмээр һуралсалай, ниигэм хамгаалгын талаар эмхинүүдэй мэргэжэлтэд тарюулха болоно. Нэгэ хүн хоёр дахин иимэ тарилга абаха юм. Нэн түрүүн бэеын байдал шалгагдаха. Хээлитэй эхэнэрнүүдтэ, али нэгэн тарилга, эмүүдые хүндөөр дабадаг зон тарюулжа болохогүй.  18 наһа хүрөөдүй залуушуул мүн лэ энэ эмээр тарюулхагүй гээд эмшэд онсолно. Харин коронавирус үбшөөр анхан үбдэжэ, зургаан һара болоһон, мүнөө энэ үбшэнтэй тэмсэхэ бэендээ бодосууд үгы хүнүүд энэ тарилга абажа болохо.

Байгша оной март һара болотор  41200 вакцинын доза Буряад Уласта асарагдахаар хараалагдана.

Фото: pixabay.com