Ниигэм 13 jan 2021 96

​Зурхай - январиин 13, гарагай 4, монгол литээр 30

Модон хохимой үдэр буянай садан ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ ажал, сэрэг тэбшэхэ.

Гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «мүнхын аршаан» болоно – даллага абхуулхада, наһаа утадхуулхада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ һайн.

Бусад үйлэнүүдтэ муу.

Харгыда гарахада – зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман дэлгэрхэ, үхэлэй үүдэн нээгдэхэ.