Ниигэм 12 jan 2021 189

​Буряад Уласта халуун хоол бариха газарнуудай ажалай гурим хубилгагдаба

© фото: pixabay.com

Мүнөөдэр, январиин 12-то, коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай штаб халуун хоол бариха газарнуудай ажалай гуримай талаар хубилалтануудые оруулба.

Энээнһээ урид, 2020 оной декабриин 20-һоо 2021 оной январиин 10 болотор кафе, ресторануудай ажалай гурим 23:00 саг болотор һунаагдаа һэн. Үбшэнтэнэй тоо ехээр олошорхоо болиһон ушарһаа ажалай энэ гурим абтаба. Зохихо хубилалтанууд Буряад Уласай Толгойлогшын «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса» гэһэн тогтоолдо оруулагдаха.

Тиихэдээ дүрбэн томо хүнһөө олон зон нэгэ шэрээдэ һуухагүй (үхибүүдые тоолонгүй), худалдаа-найманай түбүүд доторой эдеэ хоол бариха газарнудта хоёрһоо олоор һуухагүй гэһэн эрилтэ сахигдаһаар лэ байха.

Санитарна-эпидемиологическа эрилтэнүүд сахигдана гү гэжэ эпидемилогическа албан хинаха.

Тиихэдэ халуун эдеэ хоол бариха газарнуудта олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ хоригдоно.

 

Фото: pixabay.com