Ниигэм 13 jan 2021 436

Мэргэжэлтэ үдэрөө тэмдэглэжэ байһан Буряадай сурбалжалагшадта - үгэ

Мүнөөдэр, январиин 13-да, Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хүдэлмэрилэгшэдэй үдэр тэмдэглэгдэнэ. Суг хамта ажал хэжэ, нэгэ һалбарида хүдэлдэг нүхэдөө амаршалха зуураа, ямар ушарһаа телевидени, радио, сонин сэдхүүлнүүдтэ хүдэлжэ эхилээб, ажалайнгаа харгы яагаад эхилээ һэм гэжэ һонирхобобди

Мүнөөдэр, январиин 13-да, Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хүдэлмэрилэгшэдэй үдэр тэмдэглэгдэнэ. Суг хамта ажал хэжэ, нэгэ һалбарида хүдэлдэг нүхэдөө амаршалха зуураа, ямар ушарһаа телевидени, радио, сонин сэдхүүлнүүдтэ хүдэлжэ эхилээб, ажалайнгаа харгы яагаад эхилээ һэм гэжэ һонирхобобди.

Маргарита Гырылова, бүхэроссиин “Мир” теле-субагай сурбалжалагша:

- Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой академи дүүргээд, театрта орожо, артист болохо хүсэлни бэелүүлэгдээгүй. Уруу дуруу болошоод ябахадамни, суг хамта һураһан нүхэрни “Бурятия” ГТРК-да сурбалжалагшын һуури гаранхай гэжэ мэдүүлхэдэнь, абаһаар лэ тиишээ ошоо һэм. Буряадай һонинуудта ямар мэдээсэл эгээл түрүүшынхиеэ бэлдэһэнээ мартааб. Харин дайнай ветеран тухай сюжет мүнөөшье һанаандамни үлэнхэй. Юуб гэхэдэ, ямар бэ даа шалтагаанаар дайнай ветеран гэр байра гүрэнһөө абажа шадангүй байгаа. Телевизорээр харуулһанай удаа тэрэ ветеранай гэртэй болоходонь баярлаа һэм. Хүндэ туһа хүргэһэндөө мүнөөшье болотор омогорхон һанажа ябадагби. Сурбалжалагшын ажалайнгаа ашаар ябахаб, ошохоб, аяншалхаб гэжэ һанаагүй газараараа ябаһан байнаб. Жэшээлбэл, мүнгэ хэдэг Гознак, мүн Кремльдэхи Юрэнхылэгшын байшан гэхэ мэтэ.

Долгорма Дашанимаева, Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой захиргаанай хэблэлэй албанай хүтэлбэрилэгшэ:

- 9-дэхи ангиин һурагша ябааб. Эжынгээ харгыгаар тоо бодолго, физикэ гүнзэгыгөөр шудалжа, нэмэлтэ курсануудта эрдэм мэдэсэ үргэдхэжэ байхадамни, Агын Буряадай телерадиокомпани нээгдэжэ, түүхэтэ ехэ үйлэ ябадал болоо һэн. Дамжуулгануудыень хүлеэжэ байхаш даа, сурбалжалагшадай нюурнуудые, бэлдэһэн хөөрөөнүүдые амилангүй гэхээр зохидшоожо харагша һэм. Иимэ ажалтай боложо, телевизор руу ородог һайб гэһэн хүсэл түрэгшэ һэн. Ага-Хангилай дунда һургуули амжалтатайгаар дүүргээд, Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида буряад хэлэ бэшэгэй факультедтэ ороод, багшын мэргэжэл шудалхын хажуугаар, уран зохёолой шадабариин нюусануудтай һайсахан танилсааб. Тиигэжэ Агын телевидени руу хуби заяанайнгаа харгыгаар орожо, 16 жэл таһалгаряагүй хүдэлөөб.

6-дахи ангиин байхадаа, түрүүшынгээ туршалгануудые бэшэжэ эхилээб. Энэ хадаа өөрынгөө һанал бодол хэлэжэ, гаргажа һураха хэрэгтэмни туһатай байгаа. Зариманиинь эхэ хэлэтэ “Толон” сониндо 2000 ондо хэблэгдээ бэлэй. Харин сэдьхэлдэмни хадуугдаһан түрүүшын теле-дамжуулгануудайм нэгэн – Агын тойрогой багахан һуурин Харганаашын ажабайдал, ажал хэрэгүүд, хүн зон тухай хөөрөөн болоно.

Юрий Атанов, “Бурятия” ГТРКгай сурбалжалагша:

- Хүндэ 90-ээд онуудта элдэб ажалнуудта бэеэ туршааб. Нэгэ үедэ гагнууршанааршье, харуулшанааршье, инженерээршье хүдэлөөб. Теэд тэрэ үедэ салин сагтаа үгтэдэггүй байһаниие булта һанана ёһотойбди. Нэгэ дахин ОТБ телевиденидэ захил хүдэлмэри хээбди. Тэндэ һонирхолтой гэжэ һанаад үлэшөөб. Тиихэдэ сэхэ дамжуулганууд хомор байгаа, эгээл бэрхэ сэдхүүлшэд тэндэ гарадаг һэн. Харин намайе туршаха гэжэ урид бэшээд, телевизортэ гаргаа. 30 минутын дамжуулга нэгэ часһаа үлүү бэшээбди. Ехэ һанаагаа зобооб, хүдэлхэеэшье болишоод һууһанаа һанагшаб. Шулуун шэнги һуугаад зугаалжа байһандал болооб. Мүнөө тэрэниие харахаяашье һанадаггүйб.

Ольга Бартаева, “Аха” сониной редактор:

- Зүүн Сибириин гүрэнэй технологическа дээдэ һургуулиин ниигэмэй хүдэлмэрилэгшэдэй таһаг дүүргээд, яһала үни мэргэжэлээрээ хүдэлөөб. 2010 ондо һургуулида суг хамта һураһан нүхэр басагамни “Аха” сониной редактораар томилогдоо һэн. Сурбалжалагшаар намайе уриһан байна. Юуб гэхэдэ, һургуулиин ябахадаа, ород хэлээр найруулгануудые ходо яһала бэрхээр бэшэгшэ бэлэйб. Хэды тиигэбэшье яагаад сонин бэлдэдэг бэ гэжэ түрүүшээр хоюулаа ехэ айгаабди. Нэн түрүүн техническэ таладань һанаагаа зобообди. Тэрээндээ дадахадаа, түрүүшын һарануудта һүниин 1-2 час болотор хүдэлхэш. Һая хүдэлжэ байгаад, хүдөөгэй спортын наадануудта ошоһоноо мүнөөшье болотор һанадагби. Юуб гэхэдэ, өөрын нюдөөр хараһан юумэеэ бэшэхэдэ гоё ааб даа. Мүн тиихэдэ аймагайнгаа бүхы нютаг һууринуудаар ябаха дуратайб. Тэндэхи ажабайдалтай танилсажа, хүн бүхэнэйдэ орожо гарахаш. Иигэжэ ябаһанай удаа бэшэхэдэшье һайн байдаг гэжэ һанагшаб.

Жаргал Гомбожапов, “Ариг Ус” теле-субагай ахамад оператор:

- Минии аба Зэгбэ Гомбожабай Буряадай телевиденидэ бүхы наһаараа хүдэлһэн. Багаһаа хойшо ажалдань ошожо, бүхы телевиденеэр наадахаш. Багшанарай училищида черчени болон уран зурагай багшын мэргэжэл абаад, Буряадай телевиденидэ хэдэн һара хүдэлөөб. Тиихэдэ компьютер гэжэ үгы байха. Бүхы заставкануудые гараараа зурахаш. Абамни энээндэ ехэ харюусалгатайгаар хандадаг байгаа. Нэгэ юумэ 10- 12 дахин зурахаш, эгээл һайнииень шэлэжэ абадаг һэн. Тиихэдэ намайе абатаймни ехэ жэшээлдэг байгаа. Тиимэһээ хэзээшье телевиденидэ хүдэлхэгүйб гэжэ ама алдааб. Сэрэгэй албанай удаа Москвагай полиграфиин дээдэ һургуули дүүргээд, дахинаа Буряадайнгаа телевидени ошооб. Оройдоол 7-8 һара теле-буулгагшаар хүдэлөөд, ФСБ-дэ ажалда орохоор түсэблөөб. Минии абын нүхэр Виктор Вавилович Измайлов зүбшөөлтэй Москваһаа ерэһэн саарһа дансануудыемни нюужархиһан байгаа, һүүлдэнь намда хэлээ. Иигээд лэ наһаараа телевиденидэ таһалгаряагүй хүдэлжэ ябанаб.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ