Ниигэм 14 jan 2021 162

Буряадай Хяагта хотын түб болбосон түхэлтэй болгогдобо

Заһабарилгын ажалда 54 сая түхэриг шэглүүлэгдээ

2019 ондо Хяагта хото «Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ илагша болоо. Тиигэжэ 54 сая түхэригэй грантда хүртэһэн юм. Заһабарилгын ажал хоёр жэлэй туршада хэгдэжэ, 2020 оной һүүл багта Хяагтын ажаһуугшадай заһабарилга хэхэ газар шэлэһэнэй дүнгөөр хотын түб һэльбэн шэнэлэгдээ. Хотын парк, талмай болон автовокзал заһабарилагдаа.

Буряад Уласай зүүн бэедэ оршодог Хяагта Монголтой хилэ хадхажа, улас дотороо федеральна хэмжээнэй түүхэтэ ори ганса һуурин болодог юм. Тиимэһээ хотынгоо «нюур» болохо түб шэнэлхэ гэжэ ажаһуугшад шиидээ.

- Түб парк, талмай болон автовокзалаай дэргэдэхи дэбисхэр һэльбэн шэнэдхэхэ гэжэ шиидээбди. Хотын түб талмайда хүнүүд гэр бүлөөрөө ерэжэ, амарха, сүлөө сагаа үнгэргэхын тула зохихо оршон байгуулха гээшэ манай гол зорилго болоо. Тиихэдээ хотын урданай өөрсэ маяг заһабарилгын ажалай ашаар бүри тэмдэглэн харуулагдаха ёһотой, - гэжэ Хяагта хотын засаг дарга Евгений Степанов хэлэбэ.

Заһабарилгын ехэ ажал хэгдээ.

- Зүблэлтэ засагай үедэ хотын сэсэрлигтэ ажаһуугшад, айлшад олоороо ябадаг байһан. Харматайнь гэхэдэ, ерээд онуудта тэрэ һандараа. Нэгэ доро ехэ заһабарилга хэхын тула ехэ мүнгэнэй хэрэгтэй байһаниинь ойлгосотой. Грантын ашаар энэ ажал хэгдэбэ, - гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин тэмдэглэбэ.  

Источник: Буряад Уласай барилгын яаман

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман