Ниигэм 14 jan 2021 594

​Буряадай Сагаан Үбгэн онтохонуудай олондо танигдаха 20 геройнуудай тоодо оробо

© фото: Анна Огородник

«Смыслография» гэһэн шэнжэлэлгын агентство болон «АГТ» гэһэн коммуникационно агентство Шэнэ жэлэй онтохонуудай дүрэнүүд федеральна болон можо нютагуудай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ хэр оло дахин бэшэгдээ, хэлэгдээ, харуулагдааб гэжэ табадахияа шэнжэлгэ үнгэргөө.

2020 оной дүнгүүдээр Великий Устюгай Жабар Үбгэн (тэрээн тухай 2020 ондо - 214 мянга дахин, 2019 ондо 213 дахин хэлэгдээ) болон Костромагай Саһан Хүүхэн түрүүлнэ (2020 ондо – 103 мянган, 2019 ондо – 112 дахин хэлэгдээ).

Энэ тоо бүридхэлдэ Буряадай Сагаан Үбгэн 16-дахи һуури эзэлээ. 2020 ондо олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ тэрээн тухай 225 дахин хэлэгдэһэн байна.  Эрхүү можын Байгалай Жабар Үбгэн тухай 476 дахин бэшэгдээ, тэрэ 12-дохи һуури эзэлээ.

2019 ондо Сагаан Үбгэн 13-даха һуурида гараһан байна. Тэрээн тухай сурбалжалагшад 448 дахин бэшэһэн, хөөрэһэн, харуулһан байна.

Фото: Анна Огородник