Ниигэм 15 jan 2021 321

​2021 ондо Буряад Уласта 800-һаа дээшэ ветеранууд ойн баяраа угтаха

© фото: Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албан

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын тогтоолоор Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудта ниигэмэй хамгаалгын һалбариин, аймагуудай болон Ветерануудай зүблэлэй түлөөлэгшэдэй хабаадалгатайгаар гүрэнэй болон уласай хүтэлбэрилэшэнүүдэй зүгһөө амаршалганууд барюулагдадаг.

2020 ондо Буряад Уласта Эсэгэ ороноо хамгаалгын 918 ветеранууд 90, 95, 100 наһанай ойн баяраа угтаа һэн. 2021 ондо Эсэгын дайнай 820 ветеранууд, тэрэ тоодо, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай 46 хабаадагшад болон 774 ара талын хүдэлмэрилэгшэд 90, 95, 100 наһаяа угтаха.

Ойн баяраа угтажа байһан Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадагшадта - 20 мянган түхэригэй, ара талын хүдэлмэрилэгшэдтэ 5 мянган түхэригэй тэдхэмжэ нэгэ доро түлэгдэдэг.

2020 оной 2-дохи кварталһаа Буряад Уласай үндэр наһатайшуул гэрһээ гарангүй байха гурим сахина. Тиимэһээ тэдэниие дистанционно аргаар амаршалха ёһолол үнгэргэгдэхэ. Гэбэшье һэргылэмжын бүхы дүримүүдые сахижа, гэртэнь хүрэжэ амаршалха юм.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветерануудта гэртэнь хүрэжэ, амаршалха ёһолол «Юбиляр – 2021» акциин хэмжээндэ үнгэргэгдэнэ. Энэнь «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Старшее поколение» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ эмхидхэгдэнэ. 

Фото: Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албан