Ниигэм 15 jan 2021 164

​Холоһоо һуралсал ябуулха аргатай болгохо гэжэ Буряадай һурагшадта планшедүүд дамжуулагдаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшын даабаряар уласай һурагшадта 7 сая түхэригһөө дээшэ түхэригэй 1258 планшедүүд худалдан абтаа. Оньһон хэрэгсэлнүүд холоһоо һуралсалда оролсохо аргагүй һурагшадта дамжуулагдаха. Энэ хэрэгтэ юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ мүнгэн һомологдоо.

Короавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүйе һэргылжэ, уласай зарим һургуулинуудта холоһоо һуралсал эмхидхэгдэһэн байгаа. Уласай һургуулинуудай 124 772 шабинар гэрһээ һураа. Тиигэжэ тэдэнэр онлайн-хэшээлнүүдтэ орохо аргагүйдөө. Олон үхибүүдтэй, бага олзотой гэр бүлэнүүдтэ интернедэй түлөө мүнгэ түлэхэ, оньһэн хэрэгсэлнүүдээр хангажа шадаагүй.

Тиигэжэ энэ талаар уласай оперативна штабта зохихо шиидхэбэри абтаа. Зарим болбосоролой эмхинүүдтэ һургуулиинга компьютернүүдые һурагшадтаа барюулһан байна. Тиихэдэ эбээн тэдхэгшэд туһа хүргөө.

2020 оной декабрь һарада Ородой Минвостокразвития планшедүүдые худалдан абаха тухай Буряадай Толгойлогшын дурадхал дэмжээ. Тиигэжэ нэн түрүүн мүнөөшье дистанционно аргаар һуража байһан 1000-һаа дээшэ шабинартай һургуулинуудые оньһон хэрэгсэлнүүдээр хангаба.

Буряад Уласта иимэ 33 һургуули: уласай 8 аймагуудай хүдөөгэй 11 һургуули болон ниислэл хотодо 21 һургуули болоно.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар