Ниигэм 15 jan 2021 308

​Буряадай олониитын 15 эмхи Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын дэмжэлгэдэ хүртэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын 2021 оной мүрысөөнэй нэгэдэхи шатын илагшад элирүүлэгдээ. Буряад Уласта бүхыдөө ниигэмэй шэглэлтэй худалдаанай бэшэ 15 эмхинүүд түсэлнүүдээ бэелүүлгэдэ мүнгэн тэдхэмжэдэ хүртэхэ.

Буряад Уласай дэбисхэртэ ниигэмэй, соёлой болон ниигэмэй удхатай худалдаанай бэшэ түсэлнүүд бэелүүлэгдэхэ болоно. Энэ хэрэгтэ 28,4 сая түхэриг дамжуулагдаха.

Мүрысөөнэй нэгэдэхи шатын илагшад: 

 1. ТОС «Тамир»
 2. Уласай олониитын «Буряадай залуушуулай федерациин» Байгал шадарай аймагай таһаг.
 3. Уласай олониитын «Хранители Байкала» гэһэн хүдэлөөн.
 4. Уласай олониитын «Сохранение культурного наследия» хүдэлөөн.
 5. «Добровольная пожарная команда Тункинского района» гэһэн хубиин олониитын түймэр сарагшадай эмхи.
 6. «Буряадай Түнхэнэй аймагай нютаг зоной «Саяны» эблэл» гэһэн уласай олониитын эмхи.
 7. Бэеэ дааһан худалдаанай бэшэ «Добровольческий корпус Байкала» эмхи.
 8. Уласай олониитын «Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим» эмхи.
 9. Уласай олониитын «Центр традиционной культуры и исторической реконструкции «Живая история» эмхи.
 10. ТОС «Базинское».
 11. Уласай залуушуулай олониитын зохёохы «Клуб веселых и находчивых Бурятии» эмхи.
 12. ТОС «Народный умелец».
 13. Бэеэ дааһан худалдаанай бэшэ «Центр культурных и творческих инициатив «Хии Морин» эмхи.
 14. Бэеэ дааһан худалдаанай бэшэ «Аэлита» эмхи.
 15. Уласай олониитын «Зоозащитники Бурятии» эмхи. 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар