Ниигэм 15 jan 2021 380

​Буряадай Хурамхаан нютагта хүн зоной амарха сквер баригдаха

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Хурамхаан нютагай хоёр мянганһаа дээшэ дүрбэлжэн метрэй түб талмай болбосон түхэлтэй болгогдохо. Энэ газарта Пионернүүдэй байшан оршодог һэн. 2000 онуудаар тэрэ һандаржа, талмай сүлөө болоо. «Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ Хурамхаанай ажаһуугшадай дунда онлайн-һанал хуряалга эмхидхэгдэһэн байна. Тэрэнэй дүнгүүдээр, амаралгын сквер бариха гэжэ шиидхэбэри абтаа.

Түсэл хоёр жэлэй туршада бэелүүлэгдэхэ. Байгша ондо түрүүшын шатын ажал хэгдэхэ: түмэрөөр хойрологдохо, һандалинууд табигдаха болон гэрэлтүүлгэ хэгдэхэ юм. Гараха жэлдэ харгынууд хэгдэхэ, үхибүүдэй наадаха хоёр талмай тодхогдохо, амаралгын газар болбосон түхэлтэй болгогдохо, тайзан табигдаха. Сэсэрлигэй дэбисхэртэ һөөг модонууд таригдаха.

- Уласай ажаһуугшадай эдэбхи үүсхэлээр, «Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар манай хүдөө нютагууд болон хотонууд хубилна. Олоной ябадаг газарнууд һайжаруулагдана, ганса байгша ондо гэрнүүд шадарай 115 талмайнууд болон олониитын 84 газар болбосон түхэлтэй болгогдохо, - гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин хэлэбэ.

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман