Ниигэм 18 jan 2021 327

​Улаан-Үдын «Старый город» түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын грант шүүбэ

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Уласай «Соёлой үндэһэн баялиг сахин хамгаалга» гэһэн хүдэлөөнэй «Старый город» гэһэн түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын грант шүүжэ, 500 мянган түхэригтэ хүртэбэ. Энэ мүнгэн заһабарилга хэхэ тоног хэрэгсэлнүүдые худалдан абалгада, волонтёрнуудые халуун хоолоор хангалгада болон бусад эмхидхэлэй гаргашануудта шэглүүлэгдэхэ.

«Старый город» гэһэн түсэл хотын түүхэтэ соёлой үндэһэн баялиг болон объектнүүдые сахин хамгаалгада зорюулагданхай. Энэ түсэл Улаан-Үдэдэ 2019 онһоо бэелүүлэгдэнэ. 2019 оной сентябрь һарада эмхидхэгдэһэн акциин ёһоор, Коммунистическая 4А, 6Б гэһэн хаягаар оршодог хоёр байшан заһабарилагдаа. 2020 ондо найман гэрнүүдэй гадаа түхэл шэнэлэгдээ.

2021 ондо Банзаровай гудамжада оршодог дүрбэн гэртэ заһабарилга хэгдэхэ гэжэ шэлэгдэнхэй. Мүнөө бэлэдхэлэй ажал ябуулагдана.   

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан