Ниигэм 19 jan 2021 275

​2021 ондо Буряад Уласта үншэн үхибүүдые гэр байраар хангалгада 465 сая түхэригһөө дээшэ һомологдохо

© фото: Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай 2021 оной январиин 1-эй мэдээсэлээр, улас дотор 18-һаа дээшэ наһатай 4251 үхибүүдтэ гэр байра хэрэгтэй.

2020 ондо 412,6 сая түхэригэй 233 гэр байра худалдан абтаа, 2019 онтой жэшэхэдэ, энэнь хоёр дахин ехэ.

Үншэн үхибүүд болон гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдтэ һүүлэй хэдэн жэлдэ хуушан гэрнүүдтэ байранууд худалдан абтана.

- Жэлдээ 200-250 үхибүүд гэртэй болоно. Жэрээб татажа, байранууд хубаагдана. 2021 ондо Буряад Уласта үншэн үхибүүдые гэр байраар хангалгада 465,3 сая түхэриг һомологдохо, - гэжэ «Уласай нөөсэнүүдэй «Семья» түб» эмхиин захирал Иван Суворов тодорхойлбо.

Источник: Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман

Фото: Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албан