Ниигэм 19 jan 2021 178

​Улаан-Үдын ажаһуугшад эдэбхитэйгээр нохойнуудаа бүридхэлдэ оруулна

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Улаан-Үдэ хотын засаг дарга Игорь Шутенковай хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зайгуул нохойнуудай талаар оперативна штабай суглаанда гэрэй амитадаа бүридхэлдэ орууулха гэжэ хотын ажаһуугшад олоор хандана гэжэ ветеринарна эмшэд дуулгаба. Гэхэтэй хамта, зольбо нохойнуудай талаар ниитэ нэгэ дежурна-диспетчерскэ албанда хандалгануудай тоо бага болоо.

- Ажаһуугшадай хандалгануудаар зайгуул нохойнуудые бариха бригаданууд олон болоо. Үдэр бүри 14 бригада ажалда гарана. Энэ ажалаа зүб мүрөө ябуулжа, хинажа байха хэрэгтэй, - гэжэ Игорь Шутенков тэмдэглэбэ.

Декабриин 24-һөө хойшо Улаан-Үдын дэбисхэртэ амитадай үбшэнүүдтэй тэмсэдэг хотын ветеринарна станциин мэргэжэлтэдэй дүрбэн бүлэг хүдэлнэ. Үдэр бүри тэдэнэр айлаар ябажа, гэрэй бүхы амитадта тарилга хэжэ, бүридхэлдэ оруулна. Энэ болзорто бүхыдөө 687 нохой, 113 миисгэйдэ тарилга хэгдэжэ, гэрэй 894 амитад бүридхэлдэ абтаа. Амаралтын, гарагай долооной үдэр, тарилга хэгдэхэ.

- Гэхэтэй хамта, амитадые үрэһэгүй болгохо талаар хүнгэлэлтэтэй акци соносхогдоо, - гэжэ амитадай үбшэнүүдтэй тэмсэдэг хотын ветеринарна станциин дарга Руслан Шагдуров хэлэбэ. 

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан