Ниигэм 20 jan 2021 157

​Бүхэроссиин арадай фронтын гэшүүд агаарай асуудалай талаар асуулта үнгэргэбэ

© фото: ОНФ-эй мэдээсэлэй албан

Росгидромет-түбэй мэдээгээр, «үндэр», «аргагүй үндэр» хэмжээгээр бузарлагдаһан агаартай ушарһаа «Экологи» гэһэн үндэһэн түсэлдэ хабаадуулагдаһан 49 хотын ажаһуугшадтай Бүхэроссиин арадай фронтын гэшүүд асуулта үнгэргэбэ. «Индекс форточки» гэжэ нэрлэгдэһэн тус асуултадань 8,4 мянган хүн оролсоо.

- Засагай зургаануудай үгэһэн тоосоонуудые хараадаа абангүй, юрын арад зоной һанамжа мэдэхэ гэжэ оролдообди. Тиихэдээ сонхоёо нээжэ, сэбэр агаар оруулдаг гүт гэһэн асуудал табигдаа, - гэжэ ОНФ-эй «Экологи» гэһэн шэглэлээр шэнжэлгэ ябуулдаг Александр Коган тэмдэглэнэ.

Тиигэжэ тус асуултын дүнгөөр Омск, Рязань, Улаан-Үдэ хотонуудта һүүлэй жэлнүүдтэ агаар эли бодо муудаа гэһэн тобшолол хэгдэбэ. Асуултада хабаадаһан зоной 30 хубиһаа дээшэнь иимэ харюу үгөө ха юм.

Харин асуудалда харюусагшадай 16 хубинь лэ һүүлэй хоёр жэлэй туршада агаар сэбэр болоо гэһэн һанамжатай байба. Магнитогорск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Челябинск, Череповецк хотонуудта агаарай талаар һайн тээшээ хубилалтанууд болоо гэжэ элирээ.

- Арад зон яһала эдэбхитэйгээр асуултада хабаадана, элдэб ушарнуудые хөөрэнэ. Жэшээлхэдэ, Братск хотодо заводой хажууда байдаг гэрнүүдэй сонхонууд газааһаа хара тоһоор хушагдана. Саратовай ажаһуугшад угааһан хубсаһаяа газаа үлгэжэ хатааха аргагүй байна. Гаргамсаарнь лэ, тооһо шорой боложо затайшана, - гэжэ Александр Коган хөөрэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: ОНФ-эй мэдээсэлэй албан