Ниигэм 20 jan 2021 210

Халдабарита тахал үбшэнһөө һэргылхэ тарилгань таарамжатай гү?

Халдабарита тахал үбшэнһөө һэргылхын тулада байгша оной январиин 18-һаа Ородой Холбоото Уласай бүхы ажаһуугшадые тусхай вакцинаар тарижа эхилбэ

Халдабарита тахал үбшэнһөө һэргылхын тулада байгша оной январиин 18-һаа Ородой Холбоото Уласай бүхы ажаһуугшадые тусхай вакцинаар тарижа эхилбэ. Үнгэрһэн жэлэй декабрь һарын туршада нэн түрүүн эмшэд, һургуулиин багшанар болон ниигэмэй ажалшад иимэ тарилга абаһан байна.

Мүнөөдэрэй байдалаар гүрэн доторнай хоёр янзын вакцина бүридхэлдэ абтанхай. Энэ гэбэл «Спутник V» болон «ЭпиВакКорона» гэжэ нэрлэгдэһэн эмүүд болоно. Чумаковай нэрэмжэтэ гүрэнэй эрдэм шэнжэлгын түбэй мэргэжэлтэд үшөө нэгэ гурбадахи вакцина зохёожо байнхай. Энэ эм байгша оной февраль һарын туршада бэлэн болохоор хүлеэгдэнэ.

Хитадай Ухаань хотоһоо тараһан халдабарита ханяаданай бии болоһоор жэлһээ үлүү саг үнгэрбэ. Теэд жэлэй туршада ехээр хүлеэгдэһэн вакцинын бии болобошье, дуратайгаар тарилга абахаяа жүдхэhэн зон үсөөн байна ха. Энэ ушараар Буряад Уласайнгаа ажаһуугшадай дунда асуулта үнгэргэбэбди.

Оюна Цыденовна БАТУЕВА, Яруунын аймагай Нарһата тосхоной ажаһуугша:

- «Ковид-19» үбшэнһөө вакцина табюулха тухай ехэ бодожо үзэхөөр. Юундэб гэхэдэ, шэнэ вакцина богонихон сагай туршада шалгагдаһан байна. Тиимэһээ иимэ бага хугасаа соо шалгагдаад табигдаһаниинь - аюулгүй бэшэ үзэгдэл гэжэ һананаб. Мүнөө дээрээ өөрынгөө гэр бүлэдэ табюулхагүй байнаб. Гараа сэбэрээр угаагаад, ама ба хамараа маскаар бүглөөд, ниитын зай баримталжа сахяад, олон зоной газараар ябангүй – бэеэ гамнаад ябаха гээшэ манай уялга болоод байна.

Соёлма Валерьевна ХАМАГАНОВА, Түнхэнэй аймагай Хурай-Хобог тосхоной эхин һургуулиин багша:

- Манай багахан хүүгэд ябахадамнай элдэб үбшэнүүдһээ аршалхын тулада тарилга хэдэгыень һанадагби. Минии тарилга абаһан дэбтэр соо улаан эшэргэнэ, уушханай ханяаданай, хахаадаг ханяаданай тарилганууд хэгдээтэй гэжэ бэшэгдэнхэй юм. Энэ тарилгын ашаар мүнөө болотороо эдэ үбшэнүүд намда хүрэнэгүй - элүүр мэндэ ябанаб. Энэмнай баһал аймшагтай үбшэнүүд ха юм. Мүнөөнэй залуушуул ном һудар уншахаяа болижо, бүтүү тэнэгүүд болошонхой. Вакцина тухай юун гэжэ һананабши гэхэдэ, эмшэдэйл ерэхэдэ, тарилга абахаб гэжэ хэлэхэ байнаб. Бидэн өөһэдыгөө хэнһээшье сэсэн, ухаатайбди гэжэ тоолохо дуратай ха юмбибди даа. Харин би өөрынгөө гэр бүлынгөө элүүр мэндые гансал мэргэжэлтэй, дээдэ һургуулитай эмшэдтэл даалгаха байнаб. Минии һанамжа иимэл даа. Хүн бүхэн хара толгойгоороо бодожо, шиидхэхэ ёһотой.

Артём Юрьевич АЛСАЕВ, Ивалгын аймагай Хурамша тосхоной ажаһуугша:

- Үнгэрһэн жэлэй намарһаа хойшо манай ажалда эмшэд ерэжэ, тарилга абаха дуратайшуулые дуудаһан юм. 50 хүнэй оройдоол хоёрынь энэ вакцинын тарилга табюулаа. Ерээдүй сагта манай эмшэд хүн зоноо элдэб үбшэнһөө уридшалан һэргылхэ аргатай болохо гэжэ этигэнэб. Теэд мүнөө дээрээ гүрэн доторнай эдилгэ абадаг гүрэнэй албатад тоогүй олон болонхой байна ха юм. Иимэ сагта хүндэ этигэхэньшье аймшагтай. Үнэнхэ зүрхэнһөө арад зоноо абарха гэжэ шармайжа ябаһан ноёд һайд һүүлэй жэлнүүдтэ харагдахаяа болинхой. Үгыл даа, мүнөө дээрээ мэдэгдээ ба шэнжэлэгдээгүй эмээр тарюулха дурамни үгы.

Ирина Аюшеевна БАТОМУНКУЕВА, Байгал шадарай аймагай Турунтаево тосхоной ажаһуугша, табан хүүгэдэй эжы:

- Энэ вакцина тухай элдэб һураг мэдээнүүд ехээр тарана - хэндэньшье этигэхэ ба болихоёо мэдэхээр бэшэ. Түрэлхидэйнгөө түлөө ехээр һанаагаа зобошодог намда бүришье хүндэ. Америкэдэ байдаг нүхэдөөрөө хөөрэлдэхэдэ, тиимэ тарилга бү хүүлэгты гэжэ хэлэнэ. Элдэбын аймшагтай ушарнуудые хөөрэхэдэнь, баһал зүрхөө хүдэлнэш. Нэгэтэл энэ үбшэн үгы болохо гэжэ найданаб. Даб дээрээ бидэн нүхэртэеэ иимэ тарилга хүүлэнгүй байхабди. Энэмнай хүн бүхэнэй өөрын дуранай хэрэг ха юм. Магад, һүүлдэнь табюулжашье болохобди. Сагай ошоходо эли болохо.

Баир Дашадылыкович ЦЫРЕНОВ, Буряад Уласай «Бурят-Фармация» гэжэ гүрэнэй эмэй сангай дарга:

- Энэ вакцинын тарилгаһаа ехээр айха хэрэггүй. Ямаршье эм дом үйлэдбэридэ орохынгоо урда олон шалгалта, туршалгануудые гарадаг юм. Би өөрөө үбшэндэ нэрбэгдэжэ, һаял эдэгээд байнаб. Тиимэһээ эмшэдэй үгэ дуулажа, тарилга хүүлэнгүй байнаб. Үбдөөд, һаял эдэгэһэн хүнүүдтэ мүнөө дээрээ тарилга хэгдэнэгүй.

Диана Васильевна Екимовская, Хориин аймагай түбэй эмнэлгын газарай мэргэжэлтэн:

- Ямаршье тарилгын үмэнэ ажаһуугшадаймнай дунда элдэб арсалдаанууд эхилдэг. Мүнөөшье COVID-19 үбшэнһөө һэргылхын тулада эмхидхэгдэжэ байгаа тарилгын урда тээ элдэб зугаа зоноймнай дунда таража эхилэнхэй. Би мүнөө эмнэлгын газарта хүдэлжэ байхадаа, энээн тухай ходол дуулажа, мэдэжэ байнаб. Хүтэлбэрилэгшэдэймнай хэлэһээр, энэ вакцинын ерэхэдэ, манай эмшэд эгээл түрүүн тарюулха юм. Тэрэнэй удаа аймагай багшанар таригдажа эхилхэ. Хамта хүдэлдэг дүй дүршэлтэй мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, энэ тарилга эртээнһээ абаал һаа дээрэ. Юундэб гэхэдэ, энэ үбшөөр халдаһан зониие харахада, хүн бүхэниинь элдэбээр эдэгэнэ. Харин тарилга абаһан зон тахал үбшэндэ халдаашье һаа, ехээр ядарангүй бараг болохо аргатай. Тиигээд олониитын урда харюусалгатай байха хэрэгтэй ха юм. Ганса хара амияа хараад ябаха бэшэ – дүтынгөө зон тухай бодохо хэрэгтэй. Энээнииень би дэмжэнэб. Теэд досоомни баһал элдэб һэжэг түрөөд лэ байна.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ