Ниигэм 21 jan 2021 328

Буряад Уласта олон үхибүүдтэй бүлэнүүдтэ һуралсалай гаджедууд барюулагдаа

«Единая Россия» намай үүсхэлээр энэ хэрэг бүтэбэ

Буряад Уласта олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдэй хүүгэдтэ һуралсалда болон зохёохы ажалда хэрэглэхэ талаар планшедүүд болон ноутбугууд барюулагдаа. «Единая Россия» намай уластахи таһагай секретарь, Буряадай Толгойлогшо «Помоги учиться дома» гэһэн акциин хэмжээндэ һурагшадта оньһон хэрэгсэлнүүдые барюулаа.

Дистанционно аргаар һуралсал һайшаагданагүй гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэтэй уулзалгада үхибүүд хэлэһэн байна.

- Таанартай зүбшэхэ байнаб. Һургуулида һурахада, гэрһээ һураһанһаа дээрэ. Харамтайнь гэхэдэ, тахал үбшэнһөө боложо, дистанционно аргаар һураха баатайбди. Холоһоо һуралсалдатнай партиин ажалай хэмжээндэ планшет, ноутбугуудые барюулнабди. Элүүр энхэ, һуралсалдаа, бүхы хэрэгүүдтээ амжалтатай ябахыетнай хүсэнэб, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

2020 ондо коронавирус үбшэнэй һүжэрхэ аюулһаа холоһоо һуралсалай эмхидхэгдэхэдэ, «Помоги учиться дома» гэһэн акци түрүүшынхиеэ үнгэрһэн байна.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар