Ниигэм 25 jan 2021 397

​Буряадай команданууд Го наадаар Дэлхэйн чемпионадта уригдана

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Байгша оной июниин 3-һаа 7 болотор Владивосток хотодо Го наадаар дэлхэйн чемпионат 41-дэхиеэ үнгэргэгдэхэ. Хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай болон хари гүрэнүүдэй хабаадагшад уригдана.

Москва хотодо Го наадаар дэлхэйн чемпионадта бэлэдхэлэй талаар эмхидхэлэй хорооной суглаан үнгэргэгдөө. Ородой Холбоото Уласай Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын талаарай сайд, эмхидхэлэй хорооной түрүүлэгшэ Алексей Чекунков хэмжээ ябуулгын үнгэргэгдэхэ болзор баталба.

- Манай ехэ гүрэнэй олон можо нютагуудай ажаһуугшад Го нааданда хабаадаха аргатай, - гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

Тиихэдэ хэмжээ ябуулга эпидемиологическа байдалһаа боложо, онлайн аргаар эмхидхэгдэжэ болохо.

Ородой Холбоото Уласта үнгэргэгдэхэ Дэлхэйн чемпионат тухай мэдээсэл гэһэн  www.wagc2020.org сайтда харахаар.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар