Ниигэм 27 jan 2021 181

Классуудые хүтэлбэрилдэг багшанарай ажал урматай

2020 оной сентябриин 1-һээ Буряад Уласай дунда һургуулинуудай классуудые хүтэлбэрилдэг багшанарта салиндань нэмэри мүнгэн түлэгдэжэ эхилһэн юм.

Хамтадаа 6 мянга гаран багшанар энэ нэмэлтэдэ хүртэжэ, һара бүхэндэ 6000 түхэригһөө эхилээд, 11000 түхэриг хүрэтэр мүнгэ абана. Классай хүтэлбэриин түлөө түлэгдэдэг мүнгэнэй хэмжээн багшын стажһаа дулдыдажа, хүн бүхэндэ ондоо байна гээд онсолмоор.

Энэ түлбэридэ үнгэрһэн жэлдэ Ород Уласай һанһаа 280 сая түхэриг шэглүүлэгдэһэн байна. Харин Буряад Уласай һанда 145 сая түхэриг хараалагдаһан юм.

Классуудые хүтэлбэрилдэг багшанарай салин тус нэмэлтын ашаар дунда зэргээр 10-30 % дээшэлээ. Иимэ аргаар һурагшадтай сэхэ харилсаатайгаар хүдэлдэг багшанар урмашуулагдана гээд Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr