Ниигэм 27 jan 2021 288

​Буряад Улас эбэртэ бодо малаа гадаадын гүрэнүүдтэ наймаалха талаар түрүүлбэ

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

Буряад Улас эбэртэ бодо малаа гадаадын гүрэнүүдтэ наймаалха шэглэлээр түрүүшын һуурида гараба. Үнгэрһэн жэлэй туршада Буряад Уласай ажахынууд 5 751 толгой үхэр хариин гүрэнүүдтэ худалдажа, 6,7 сая долларой олзо оршотойгоор жэлээ түгэсхэбэ. Энэнь Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай дунда эгээл эрхим үрэ дүн болоно гээд, Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана. Уридшалһан мэдээгээр, уласаймнай хүдөө ажахын һалбариин эмхинүүд дүн хамтадаа 24,3 сая долларой үйлэдбэриин элдэб бүтээлнүүдые хариин гүрэнүүдтэ наймаалһан байна. Гол түлэб буйлуулагдаһан эдеэ хоол, өөхэ тоһон, мяханай болон һүнэй зүйлнүүд, загаһан, орооһото ургамалнууд болон бодо мал гадаадын гүрэнүүдтэ һайнаар худалдагдаба.

ООО «Победа», ООО «Иверия», ООО «Буян», СПК «Ульдурга», СПК «Мыла», СПК «Колхоз Искра», СПК «Иро», СП «Тугнуй», ООО «Бичура лес», ЗАО «Сутайское» болон АПО «Кяхтинское» гэһэн ажахынууд хари гүрэнүүдэй олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй хэлсээ баталжа, эгээл олон үхэр мал наймаалжа шадаа. Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, энэ жэл Буряадай ажахынууд ехэнхи малаа Казахстан руу худалдаһан юм. Мүнөө Буряад Уласта 700 мянган адууһа мал үбэлжэжэ байнхай. Буряадай бэлшээридэ 370 мянган үхэр, 296 мянган хони ямаан, 52 мянган адуун тоологдоно.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман