Ниигэм 28 jan 2021 369

​Нюдэнэй хараа мууһаа эрэмдэг бэетэй хүнүүдтэ ажалай һуури олон болгохо гэжэ Улаан-Үдэдэ түсэблэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Хараа мууһаа эрэмдэг бэетэй болоһон хүнүүдые ажалаар хангаха талаар Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хараа муутайшуулай ниигэмэй түлөөлэгшэдтэй зүбшэжэ. Энэ суглаан хараа муутай хүнүүдтэ ажал болгохо зорилгооор байгуулагдаһан «Пересвет» үйлэдбэридэ үнгэрөө.

- Хараа муутай хүнүүдые тусхай зорилгоор ажалаар хангаха ёһотойбди. Эдэ зониие ажалтай болгохо талаар «Пересвет» түрүү һуури эзэлхэ ёһотой, – гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

«Пересвет» үйлэдбэриин түлөөлэгшэд ажал болон туйлалтанууд тухайгаа хөөрэжэ, шиидхэхэ асуудалнууд тухайгаа хэлэбэ. Үйлэдбэридэ ниигэмэй-эдэй засагай дэмжэлгэ хэрэгтэй. Тиихэдэ уласай үйлэдбэринүүдтэ эрэмдэг бэетэй хүнүүдые ажада оруулха талаар хэлсэгдээ.

Уулзалгын дүнгүүдээр Алексей Цыденов талаар яаманууд болон эмхинүүдтэ энэ асуудал шиидхэхэ талаар онлайн-уулзалга эмхидхэхэ, нюдэнэй хараа мууутай эрэмдэг бэетэй хүнүүдые ажалаар хангаха, ажал хүрэтэрнь тэдэниие хүргэхэ транспортын асуудал хаража үзэхэ, ажалай тусхай гурим оруулха арга хараалха гэжэ даабаринуудые үгөө. 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар