Ниигэм 28 jan 2021 204

Шэнэ жэлһээ Алас Дурна зүгэй хүүгэдэй тэдхэмжын түлбэри дээшэлээ

Буряад Уласай Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулагдаһаар, «Хүүгэдтэй болоһон гэр бүлэнүүдтэ мүнгэнэй талаар тэдхэмжэ үзүүлхэ» түсэлэй аша туһаламжаар шэнэ түлбэри 2019 оной январиин 1-һээ тогтоогдоһон юм. Гэр бүлэдөө гурбадахи, удаадахи хүүгэдтэй болоһон түрэлхидтэ гүрэнэй талаһаа пособи түлэгдэжэ эхилһэн байна.  Энэ түлбэридэ хараалагдаһан мүнгэнэй диилэнхи хубинь – 94 % Ород Уласай һанһаа, үлэһэн 6 % Буряад Уласай бюджедһээ үгтэнэ.

2020 оной туршада пособиин хэмжээн 12065 түхэриг байһанаа шэнэ жэлһээ нэмэгдэжэ, 12968 түхэригтэ хүрэбэ. Гараһан жэлэй туршада һара бүхэндэ үгтэдэг пособиин хэмжээн урда жэлэй хоёрдохи кварталда тогтоогдоһон ажамидарха мүнгэнэй хэмжээнһээ дулдыдана гэжэ тэмдэглэе. 2019 оной январиин 1-һээ эхилээд, 2024 оной декабриин 31 болотор бүлэдөө гурбадахи болон удаадахи хүүгэдтэй болоһон, үхибүү үргэжэ абаһан түрэлхид энэ пособи абана.

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, 2020 оной туршада энэ тэдхэмжэдэ 7709 гэр бүлэ хүртэжэ, хамтадаа 964 саяһаа үлүү мүнгэн гаргагдаа. Февраль һарада түлэгдэхэ пособиин хэмжээндэ, январь һарын нэмэлтэ мүнгэн хамтадхагдан үгтэхэ.

Фото: pixabay.com