Ниигэм 29 jan 2021 227

2021 ондо Буряадай 30 мянган тухай ажаһуугшад уһатай болохо

Уһаар хангаха һужаанууд уласай табан аймагуудта баригдаха

2021 ондо Буряадай табан аймагуудта уһанай һужануудые татаха гэжэ түсэблэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай барилгын яаман болон Буряадай Засагай газар федеральна бюджетһээ энэ хэрэгтэ 300 саяһаа дээшэ тэдхэмжэ һомологдохо тухай хэлсээ баталаа.

Буряадта «Сэбэр уһан» гэһэн федеральна түсэл бэелүүлхэ талаар ажал ябуулагдана. 2021 ондо Хяагтын, Мухар-Шэбэрэй, Байгал шадарай, Ивалгын аймагуудта болон Улаан-Үдэдэ уһанай һужаанууд татагдаха. Тиигэжэ уласай 27800-һаа дээшэ хүнүүд һайн шанартай уһаар хангагдаха юм.

Гэхэтэй хамта, мүнөө уласай бусад аймагуудта ажаһуугшадые уһатай болгохо талаар түсэлнүүд бэлдэгдэнэ. Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойдо болон Яруунын аймагай Нарһата һууринда уһанай һужаа татаха талаар дансанууд бэлдэгдэнхэй. Гүрэнэй экспертизэдэ дэмжэгдэһэнэй удаа дансанууд Ородой барилгын яаманда оруулагдаха. Уридшалһан тоололгоор, энэ ажалда 755 сая гаргашалагдаха юм.

«2024 ондо Улаан-Үдын ажаһуугшадай 70 хубинь түбэй һужаануудһаа уһаар хангагдаха ёһотой. Мүнөө хотын баруун урда талада уһанай һужаа татаха талаар ажал хэгдэнэ», - гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин хэлэбэ.

Источник: Буряад Уласай барилгын яаман

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман