Ниигэм 1 feb 2021 153

Оюутад һуралсалдаа гарахань

Байгша оной февралиин 8-һаа оюутад анханайнгаа гуримаар һуража эхилхэнь. Энээн тухай Ород Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман захиралта гаргаба. Коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын бүхы хэмжээнүүд шангаар сахигдаха ёһотой. Һуралсалай эмхинүүдтэ оюутадай ороходо, тэдэнэй бэеын халууниие заал һаа хэмжэхэ, хорото бодосуудые усадхаха  антисептигүүд табигдаха. Гадна оюутан бүхэн нюураа маскануудаар хаагаад ябаха болоно. Саг болоод лэ һуралсалай эмхинүүдтэ һэргылэмжын хэмжээнүүд үнгэргэгдэжэ байха эрилтэтэй. Харин мүнөөдэрһөө Буряад Уласай һурагшад булта һургуулинуудтаа ябажа эхилбэ. Тиибэшье эхин классуудай һурагшадай хэшээлнүүд хүйтэн уларилай тогтоһон ушарһаа мүнөөдэр болюулагдаба.

Фото: pixabay.com