Ниигэм 1 feb 2021 204

Жолоошодой бэе тамир шалгагдааСэлэнгын аймагай харгын аюулгүй бадал сахидаг инспекторнууд, түбэй эмнэлгын газарай эмшэд, Загаһатайн дунда һургуулиин эдир сагдаанар һонин хэмжээ ябуулга эмхидхэбэ. Эдэнэр Улаан-Үдэ – Кяхта харгыгаар ябаһан жолоошодые байлгажа, тэдэнэй бэе тамирые шалгажа, хэр эсэһыень тодорхойлоо. 
Тусхайта хэрэгсэлнүүдээр хангагданхай түргэн туһаламжын унаа соо жолоошод оруулагдажа, табан минутын туршада шалгалта үнгэргэгдөө. Нэгэ часай туршада 15 жолоошод шалгагдажа, нэгэниинь ехээр эсэһэн гээд элирүүлэгдээ. Энэ хүн үни унтангүй, амарангүй ябажа, ехээр эсэһэн байгаа.

Эмшэд болон эдиршүүл жолоошодто, унаа соо һуугаад ябаһан бусад зондо мэдээсэлэй саарһануудые барюулжа, аян замдаа һайн ябахыень хүсэбэ. Жолоошод анхаралда хүртэжэ, ехэ урматай, баяртай байба. Иигэжэ манда һанаа зобожо байхада уярхаар, гэжэ олониинь хэлээ.

Иимэ удхатай хэмжээнүүдэй ашаар харгын гэнэ усалнуудһаа һэргылэмжын хүдэлмэри ябуулагдана. Ехээр эсэһэн жолоошон аюулда орожо магад», -  гээд эмшэд тэмдэглэнэ.

Фото: 03.мвд.рф