Ниигэм 1 feb 2021 389

Хүүгэдые үргэжэ абаһан түрэлхидтэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ

Хүүгэдые үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ түлэгдэдэг мүнгэнэй хэмжээн февралиин 1-һээ ехэ болгогдобо.   Эхэ  эсэгын харгалзалга үгы үлэһэн  5000 гаран багашуул Буряад Ороной  4824 айлда  хүмүүжүүлэгдэнэ", -  гээд Ниигэм хамгаалгын талаар яаман бүридхэнэ.

  «Буряад ороной  2021 оной, түсэблэгдэһэн 2022 болон 2023 онуудай  бюджет» гэһэн хуулиин ёһоор  энэ  түлбэриин хэмжээн  6261,47 түхэригтэ  хүрэнэ.  Харин Бабантын, Муяын, Хойто Байгалай аймагуудта болон Северобайкальск хотодо  6783,26 түхэриг түлэгдэхэ болоо. 
Нэгэ үхибүү үргэжэ абаһан түрэлхиндэ тэдхэмжын 5745,91 түхэриг түлэгдэхэ ёһотой. Хоёрдохи болон тэрэнһээ олон  хүүгэдые бүлэдөө хүмүүжүүлхэеэ абаһан хүнүүдтэ 3956,91 түхэриг һара бүхэндэ түлэгдэхэ юм. Гурба наһа гүсөөдүй, эрэмдэг бэетэй хүүгэдые үргэһэн гэртэхиндэ тэдхэмжын мүнгэндэ 1978,45 түхэриг нэмэгдэжэ үгтэнэ.

Үшөө тиихэдэ, 5 –һаа олон хүүгэдые үргэжэ абаха аргата гэр бүлэнэртэ урмашуулгын нэмэлтэ 29800 гаран  түхэриг  үгтэхэ байна.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc