Ниигэм 2 feb 2021 245

​Бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадаа түлөөлһэн багша эрхим табанай тоодо оробо

© фото: Ородой Холбоото Уласай гэгээрүүлгын яаман

Улаан-Үдэ хотын 59-дэхи гимназиин ород хэлэнэй багша Елена Цыдыпова «Ородой Холбоото Уласай эрхим багша» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөнэй эрхим табанай тоодо орожо, мүрысөөнэй ээлжээтэ шатада гараба.

Байгша оной январиин 30-һаа февралиин 1 болотор мүрысөөнэй 15 лауреат «Классный час», «Мастер-класс» үнгэргэжэ, Волгоградска можын оюутад, багшанар болон һурагшад «Педагогические мастерские» эмхидхэһэн байна. 2019 оной энэ можын багша Лариса Арачашвили мүрысөөндэ эрхимлэжэ, Волгоградска можодо хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Мүрысөөнэй шатануудые дабажа, эрхим табан элирүүлэгдэбэ.  Эдэнэр Ородой эрхим багша гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэхэ мүрысөөгөө үргэлжэлүүлхэ. Нэрлэбэл, Ростовско можын Михаил Гуров, Адыгейн Сергей Левченко Санкт-Петербургын Иван Меньшиков, Вологодско можын Диана Минец болон Буряадай Елена Цыдыпова гэгшэд болоно.

Мүнөөдэр «Пресс-конференция» гэһэн шатын удаа эрхим багша нэрлэгдэхэ.

2020 оной мартһарада Елена Батожаргаловна Цыдыпова хотын «Эрхим багша» гэһэн мүрысөөндэ илажа, сентябриин 11-дэ уласай хэмжээндэ түрүүлээ гээд һануулнабди.

Фото: Ородой Холбоото Уласай гэгээрүүлгын яаман