Ниигэм 3 feb 2021 155

Эхир хүүгэд - түрэлхидэй баяр

Байгша оной эхинһээ Байгал шадарай аймагта хоёрдохиёо эхир хүүгэдэй түрэхэ ушар бүридхэгдэбэ.

Тус аймагай ЗАГС-ын таһагай мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр январиин 27-до нэгэ айлайхи эхир хүүгэдтээ түрэһэн тухай гэршэлгэ абаа. Сергей Тамара хоёрой гэр бүлэдэ январиин 17-до эхир хүбүүд түрэжэ, ехэ баяр ушараа. Багашуул энэ бүлын табадахи, зургаадахи үхибүүд болоно. Түрэлхидынь хүбүүдтээ Святослав, Мирослав гэһэн нэрэнүүдые үгөө.

Фото: pixabay.com