Ниигэм 3 feb 2021 310

2020 ондо 236 сая түхэригэй гарза түймэрнүүд ушаруулаа

Буряад Уласай эрхэтэдэй баталан хамгаалалгын болон онсо байдалай талаар агентство 2020 оной дүнгүүдые тобшолбо

Тус эмхи түлөөлэгшэ Сергей Борошноевой мэдээсэһээр үнгэрһэн жэлэй туршада уласай аймагуудта 2319 түймэр бүридхэгдэһэн байна. Энэнь нёдондо жэлэйхидэ орходоо 21,1 % доошолһон гэжэ тэмдэглэлтэй.  Аймшагтайнь гэхэдэ,  гэр байрада болоһон түймэртэ 2020 ондо 46 хүн наһа бараа. Энэнь 2019 онойхиһоо гурбан хүнүүдээр олон болоно.  Хамтадаа 40 хүн гэмэлтээ гээд бүридхэгдөө. Галай аюулда 369 гэр байра, 47 техникэ шатаа. 236 сая түхэригэй гарза түймэрнүүд ушаруулаа. Хамта дээрээ түймэр саралгын албанайхид 11344 дахин абаралгын хэмжээнүүдтэ ошоо. Тэдэнэй 2410-иинь түймэр саралгада хабаатай. 55 хүн түймэрһөө абарагдаа.

Буряадай абаралга-бэдэрэлгын албанай мэргэжэлтэд 2020 ондо 205 дахин мэдүүлгэнүүдээр хүн зониие абархаяа гараа. Хамтадаа 161 хүниие элдэб аюулһаа аршалжа шадаа. Эдэнэр мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ зорилготойгоор жэлэй туршада 15 дахин һуралсал эмхидхэжэ, жэлэй дүрбэн сагта зондо туһа хүргэхөөр бэлэн байһанаа шалгаа.

 «112» гэһэн утаһаар хамта дээрээ үнгэрһэн жэлэй туршада 370000 хандалганууд ороо. Тэдэнэй 159000 худал мэдээсэлтэй, хүнэй алдажа хонходоһон ушарнууд болоно. Тиибэшье бүхы ороһон мэдээсэл шалгагдана, нилээд саг гаргашалагдана гэжэ хэлэлтэй.

Үхибүүд ааша ябадал гаргажа, худал мэдээсэл дуулгадаг. Тиимын тула түрэлхид энэ талаар гэр бүлэдөө ойлгууламжын хөөрэлдөө үнгэргэхэ хэрэгтэй», - гээд дахин түймэр сарагшад, абарагшад хэлэнэ. 

 Өөрын дураар түймэр сарагшадта туһа хүргэдэг хүнүүдэй тоо жэл бүхэндэ олошорно. Эдэнэр түймэр саралгада, һэргылэмжын хүдэлмэридэ горитой нүлөө үзүүлнэ. Нютагай 25 байгууламжануудай дружиннигууд эгээл хэрэгтэй хэрэгсэл зүйлнүүдээр гүйсэд хангагданхай. Энэ хэрэгтэ үнгэрһэн жэлдэ 134850 түхэриг дамжуулагдаһан юм. Үшөө тиихэдэ, тэдэнэрэй мэдэлдэ 7 тусхайта техникэ үгтэнхэй. 2020 ондо Мухар-Шэбэрэй аймагай Түгнэ нютагта түймэр саралгын шэнэ часть нээгдээ.  Улаан-Үдэ хотодо тусхайта һуралсалай газар ажалаа эхилээ.

 

Фото: egov-buryatia.ru/gochs/