Ниигэм 4 feb 2021 181

Хорото үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга үргэлжэлһөөр

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэдэлдэ байдаг эмхинүүдтэ COVID-19 үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга эхилбэ.

Энэ яаманай мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, хамта дээрээ 15 гэр-интернадта, хүүгэдтэ болон гэр бүлэнүүдтэ ниигэмэй туһаламжа үзүүлдэг 20 эмхинүүдтэ вакцинаци үнгэргэгдэхэ түсэбтэй. Нэн түрүүн хүдэлдэг бүхы ажалшад тарилга абаха болоно.

Февралиин нэгэнэй байдалаар тарилгын 54 % ябуулагданхай. Хорото үбшэнһөө хамгаалха вакцина табихын урда эмшэд хүн бүхэнэй бэе шалгажа, зүбшөөл үгэнэ. Али нэгэн үбшэнтэй, тамир, тэнхэй тааруу  зондо анхарал ехээр хандуулагдажа,  онсо харгалзалгада абтанхай. «Спутник-5» гэһэн вакцинын ээлжээтэ парти «Доверие» түбтэ асарагдажа, хамтадаа 149 хүн таригдахань.

Буряад Уласай ажаһуугшадые  ниигэмэй талаар хамгаалгын һалбарида хүдэлдэг мэргэжэлтэд ехэ энэ хэрэгтэ һанаа табижа, булта тарюулха һанаатай. Эдэнэр өөһэдынгөө бэеын энхэ элүүртэ һанаата байхаһаа гадна, наһатай, эрэмдэг бэетэй, орёо байдалда ороод байһан зоной урда харюусалгатайбди гэжэ мэдэрнэ. Тиин олон зон коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга абажа, энэ аймшагтай үбшэн заатагүй диилдэжэ, үгы болохо гэжэ найдана. 

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc