Ниигэм 5 feb 2021 173

​Буряадай холо оршодог 12 хүдөө ажахы наранай элшын зайн галтай болобо

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан

2020 ондо Буряадай 12 хүдөө ажахынууд бэеэ дааһан гибриднэ зайн галай хэрэгсэл тодхобо. Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман дэмжэжэ, тоног хэрэгсэл худалдажа абаһан мүнгэнэй 95 хубииень бусааха тэдхэмжэ үзүүлээ.

Буряад Уласта агропромышленна һалбари дэмжэхэ зорилгоор зайн галай тоног хэрэгсэл тодхохо гэжэ Засагай газарта бюджетһээ мүнгэ һомолхо гурим байгуулаа. 2020 ондо 14,9 сая түхэриг һомологдоо. 2019 ондо Засагай газарта 11 хүдөө ажахы дэмжэлгэдэ 3,6 сая түхэриг дамжуулагдаа. Холо оршодог ажахынуудта зайн галай һужаануудшье үгы, тэрэниие татаханьшье үнэтэй. Бэеэ дааһан гибриднэ тоног хэрэгсэл 1 сая 450 мянган түхэригэй болоно, фермернүүд тиихэдэнь 70 мянган түхэриг түлэнэ.

Буряад Улас наратай можо нютаг гэжэ мэдээжэ. Нэгэ дүрбэлжэн метрэй тоног хэрэгсэлэй үйлэдбэрилһэн зайн галай хэмжээн бусад можонуудтай жэшэхэдэ ехэ.

 

Источник: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан