Ниигэм 5 feb 2021 378

​Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори шэглэлэй харгын заһабарилга үргэлжэлхэ

© фото: Буряад Уласай транспортын яаман

Буряадай Загарай, Хэжэнгэ, Хори аймагуудые ниислэл хототой Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори шэглэлэй харгы холбоно. Байгша ондо эндэ «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ харгын 135-дахи модонһоо 150 модон хүрэтэр зайда һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Заһабарилгын ажалда 157,8 сая түхэригһөө дээшэ хэрэгтэй.

Харгы заһабарилгада шэнэ технологи хэрэглэгдэхэ. Харгы заһабарилагшад хуушан хушалтыень абажа, буталжа, хэрэгтэй газартань шэнэ материалнуудые (цемент, битум, бутархай шулуу) нэмэжэ, дахин хэрэглэхэ.

- Иимэ аргаар заһабарилга хэхэдэ, гаргаша бага, үлэгдэлнүүдые усадхаха хэрэггүй болоно, - гэжэ «Бурятрегионавтодор» эмхиин хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Игорь Петров хэлэбэ.

Харгы заһабарилагдажа, харгын тэмдэгүүд, буудалнууд тодхогдохо.

Барилга ябуулха эмхи элирүүлэгдээ. Тиигэжэ заһабарилгын ажал барилгын хаһын эхилхэдэ хэгдэжэ, ноябрь һарада түгэсхэ юм.

Үнгэрһэн жэлдэ «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори шэглэлэй харгыда 23 модоной зайда харгы заһабарилагдаа гэжэ һануулнабди.

 

Источник: Буряад Уласай транспортын яаман

Фото: Буряад Уласай транспортын яаман