Ниигэм 5 feb 2021 184

​Буряадта Сагаалганиие угтуулан, олоной ябадаг газарнуудта шалгалтанууд үнгэрхэ

© фото: pixabay.com

Февралиин 5-да Буряад Уласта коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, дэлгэрхэгүйн талаар уласай оперативна штабай суглаанда дотоодын хэрэгүүдэй яаманда, түймэр һэргылхэ талаар гүрэнэй албанда, Роспотреб-хиналтын хүтэлбэридэ, Рогвардида халуун хоол баридаг газарнуудта, худалдаа-наймаанай түбүүдтэ, олоной ябадаг газарнуудта эпидемиологическа эрилтэнүүд хэр сахигданаб гэжэ шалгаха тухай даалгагдаа.

- Хубилалтанууд эли болоо, хүнүүдэйшье хандаса хубилаа. Тиигээшье һаань, ажаглалтанууд бии. Мобильна бүлэгүүдэй ажал таһалдаха ёһогүй, Сагаалганай үедэ улам шангарха ёһотой. Һайндэр угтуулан, хүнүү худалдаа-наймаанай түбүүдээр олор ябана. Үйлэдбэриин яаманда, хотын захиргаанай худалдаа-наймаанай хороондо худалдаанай түбүүдтэй ажал ябуулха гэжэ даалгагдаа, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талааар орлогшо Петр Мордовской хэлэбэ.

Үнгэрһэн сүүдхын туршада улас дотор мобильна бүлэгүүд 800-һаа дээшэ объектнүүдые шалгаа. Бүхыдөө захиргаанай хуули эбдэһэн тухай 122 протокол абтаа.

Фото: pixabay.com