Ниигэм 8 feb 2021 411

Трамвайн харгынууд заһагдаха

Улаан-Үдэ хотодо трамвайн замуудые заһабарилга энэ жэлдэ үргэлжэлхэнь. Жэлэй туршада 100 сая түхэриг гаргашалагдажа, хамта дээрээ 2 километр гаран зам заһабарилагдаха болоно.  Алас Дурна зүг хүгжөөлгын программын ёһоор энэ хүдэлмэри хэгдэхэ. Үнгэрһэн жэлдэ трамвай 2 километр харгы заһабарилагдаһан байна.

Буряад Уласай транспортын яаман Ород Уласай Юрэнхылэгшын даабариин ёһоор хотын пассажирска транспорт шэнэлхэ талаар ажал ябуулна.  Трамвайнуудһаа гадна, үнгэрһэн жэлдэ Буряадай  ниислэл хотодо 104 миллион 300 мянган түхэригөөр 22 автобус, Муяын аймагта 2 автобус абтаһан байна. Буряадай Толгойлогшын дэргэдэхи харгын аюулгүй ябаса дээшэлүүлхэ комисси 2013 ондо байгуулагдажа, харгын гэнэ усалнуудые үсөөрүүлхэ талаар хүдэлмэри, һэргылэмжын хэмжээнүүдые ябуулна. Тэрэнэй ашаар харгын гэнэ усалнууд 42 %, эндэ хүнүүдэй наһа бараха ушарнууд 55 гаран %, гэмтэхэ ушарнууд 37 % доошолоо гэжэ транспортын яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. 

Фото: ulanude.bezformata.com