Ниигэм 8 feb 2021 352

Сагаалганай гол хуралнууд сэхэ дамжуулагдаха

Февралиин 10-да Сагаан һарые угтуулан, бүхы дасангуудта Дүгжүүбэ үнгэргэгдэхэнь. Энэ ушараар, Дүгжүүбэдэ ерэнгүй, зоной  гэртээ байхые эмшэд уряална.

Коронавирус үбшэнэй  ехээр дэлгэрхэ сагта олон тоодо хорюулта хэмжээнүүд абтажа, тэдэниие сахингүй байхань аргагүй. Тиимэһээ олоной суглардаг газарнуудаар  бү ябагты, бэеэ гамнагты,", - гээд Буряад Уласай Засагай газарай хорооной түрүүлэгшэ Доржи Бадмацыренов уряална. 

 Февралиин табанда Буддын шажантанай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатайгаар зүблөөн эмхидхэгдэжэ, Улаан-Үдэ хотодо Дүгжүүбэ үнгэргэлгын арбан гурбан газарнууд тодорхойлогдобо. Үглөөнэй арбан сагһаа үдэшын зургаа болотор хүнүүд бэеэ аршаһан талха, саарһа тусхайта газарта орхёод, хуралай дүүрэхые хүлеэнгүй гэртээ ябаха болоно. Дүгжүүбэ «Тивиком» каналаар сэхэ дамжуулагдажа, ямаршье хүн сэнхир экранаар хуралда хабаадаха аргатай.  Гэбэшье Сагаалганда зорюулагдаһан хуралнуудта интернет сүлжээнүүдэй аргаар ламбагайнартай хөөрэлдөөд хандиб эльгээхэдэ болохо. 

Анхан Сагаан һарын хуралда ошожо, жэлэй туршада сугларһан бузараа орхигты, бэеэ арюудхагты, гэжэ уряалдаг байгаабди. Харин мүнөө бүхы дэлхэйгээр тарашаһан СОVID-19 үбшэнтэй тэмсэжэ байха сагта, гэртээ байгты, олоной газараар бү ябагты, наһатай түрэлхидөө гамнагты гэжэ уряалнабди», - гээд Буддын Заншалта Сангхын хэблэлэй секретарь Түбдэн лама хэлэнэ.

Февралиин 12-то үглөөнэй зургаан сагһаа «Цедор Лхамо» хурал хурагдажа, мүн лэ «Россия – 24, «Тивиком» телесубагуудаар сэхэ дамжуулагдаха. 

Фото: Анна Огородник