Ниигэм 8 feb 2021 205

​ Ажаһуугшадай бүхэроссиин тоо бүридэл үнгэргэхэ болзор хойшолуулагдаба

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта Бүхэрооссиин ажаһуугшадай тоо бүридэл 2021 оной сентябрь һарада үнгэргэхэ тухай шиидхэбэри абтаа. Энэ болзорто эпидемиологическа байдал һайжарха гэжэ хүлеэгдэнэ.

Тиихэдэ сентябрь һарада хүнүүд ехэнхидээ ажаһуудаг газартаа байдаг. Һүүлэй арбан жэлэй хугасаада Росстадай үнгэргэһэн шэнжэлгэнүүдэй дүнгүүдээр, Бүхэроссиин ажаһуугшадай тоо бүридэл үнгэргэхэ болзор сентябрь һарада эгээл тааруу. Энэ үедэ хүнүүд амаралтаһаа бусажа, һургуулида бэлдэжэ, гүрэнэй асуудалнуудые шиидхэнэ, электронно туһаламжа олоор хэрэглэнэ.

Ажаһуугшадай бүхэроссиин тоо бүридхэл анха түрүүшынхиеэ цифровой аргаар эмхидхэгдэхэ гээд тэмдэглэлтэй.