Ниигэм 9 feb 2021 225

Аяншалгын талаар хэлсээн баталагдаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Эрхүү можын Засагай газарай түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Константин Зайцев болон Ород Уласай аяншалгын агентствын  хүтэлбэрилэгшэ Зарина Догузова гурбан Байгал далайда аяншалга хүгжөөхэ тухай хэлсээ баталба.

Энээн тухай Буряад Уласай аяншалгын яаман мэдээсэнэ.

Хүсэ шадалаа нэгэдхэжэ, Байгал далайда аяншалга хүгжөөжэ, дээдэ хэмжээндэ гараха аргатайбди гээд хэлсээ баталагшад тэмдэглэнэ.

Хоёр можын түлөөлэгшэд энэ һалбари  үргэдхэхэ талаар ехэ ажал ябуулха болоно. Байгаалида хохидол үзүүлэнгүй, Байгал далай шадар зоной амаралгын шэнэ газарнуудые түхеэрхэ, регионууд хоорондын харгын холбоо тогтоохо, зохид маршрудуудые зохёохо хэрэгтэй.

Ород Уласай аяншалгын агентствын  хүтэлбэрилэгшэ Зарина Догузовагай тэмдэглэһээр:

Үнгэрһэн жэлдэ зунай сагта Байгал далайда ерэжэ амарха аяншалгын түсэб табигдаһан байна. Мүнөө үбэлэй аяншалга эмхидхэгдэжэ, Байгал далай ерэжэ хараха, амарха дуратай зоной тоо дээшэлжэл байна. Путёвкын сэн хямда болгогдожо, жэлэй дүрбэн сагта Байгал далайда ерэхэ аяншад бүри олон болохо".

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовай онсолһоор:

Анха түрүүшынхиеэ хоёр можо нютагуудай толгойлогшонор хамтын хүсөөр аяншалга хүгжөөхэ асуудалаар хэлсээ баталбабди. Саашадаа аяншалга улам хүгжөөхэһөө гадна, Байгал далайгаа саашань хамгаалжа, арюун сэбэр зандань байлгахаяа оролдохобди".  

Эрхүүгэй губернаторай нэгэдэхи орлогшо Константин Зайцевай хэлэһээр:

Ехэ түсэбүүд табигдажа, 2036 он болотор аяншалга хүгжөөхэ хэмжээнүүд тодорхойлогдобо. Хэдэн жэлэй туршада ажал ябуулагдаха. 3 миллионһоо үлүү аяншадые угтажа абаха хэрэг тиимэшье хүнгэн бэшэ. Тиин энэ һалбариин саашадаа  хүгжэбэл, 29000 хүнүүд ажалтай болохо хараатай".

TUI эмхиин захирал Тарас Демура иигэжэ нэмэнэ:

Буряад Уласай болон Эрхүү можо хамта энэ шэглэлээр хүдэлхэ түсэбтэй. Хоёр регион өөһэдын баян түүхэтэй, онсо шэнжэтэй байна. Эдэниие бултыень хамтадхажа, бүри һонин аяншалгын маршрут, түсэбүүдые зохёобол, ондоо нютагуудай зоной анхарал татагдаха байна". 

Фото: egov-buryatia.ru