Ниигэм 9 feb 2021 288

Дүрбэн һургуули ерэхэ жэлдэ баригдаха

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэһээр байгша ондо «Шэнэ түхэлэй һургуули» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар 2,8 миллиард түхэриг һомологдохонь. 
2021 ондо Ивалгын аймагай Сотниково, Ахын аймагай Өөрлигтэ,  Хурамхаанай аймагай Хурамхаан  нютагуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха түсэбтэй. Үшөө тиихэдэ,  Улаан-Үдэ хотын 32-дохи һургуулида залгаа баригдаха болоно. Бүхы хүдэлмэринүүд ябуулагдажа, 2022 ондо эдэ һургуулинууд нээгдэжэ, һурагшадые угтан абаха. Харин байгша оной туршада Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи, Автотранспортная үйлсөөр һургуулинуудай барилга түгэсэхэ. Кабанскын аймагай Клюевка болон Түнхэнэй аймагай Аршаан нютагуудта һургуулинуудай барилга дүүргэгдэхэ түсэбтэй. 
 «Точки роста» гэжэ нэрлэгдэһэн шэнэ 95 түбүүд уласай һургуулинуудай дэргэдэ байгша ондо байгуулагдажа, һурагшад нэмэлтэ һуралсалай хэдэн шэглэлээр эрдэм мэдэсэеэ үргэлжэлүүлхэ аргатай болохонь.
Тусхайта, коррекционно шэглэлтэй хоёр һургуулинуудай материально-техническэ баазань шэнэлэгдэхэ. «Кванториум» гэһэн технопарк баригдаха. Багшанарай мэргэжэл дээшэлүүлгын түб байгуулагдаха.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr