Ниигэм 9 feb 2021 218

Улаан-Үдын паркнуудта Сагаалганай найр наадан үнгэрхэ

«Юбилейный» болон С.Н. Орешковэй нэрэмжэтэ паркнуудта баярай хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ

Улаан-Үдэ хотын паркнуудта зүүн зүгэй литээр Шэнэ жэлэй һайндэр февралиин 12-13 –да эмхидхэгдэхэ. Баярай хэмжээ ябуулга Инстаграм @parki03 сүүлжээндэ сэхэ дамжуулагдаха юм.

«Юбилейный» паркда февралиин 12-то үдэрэй 15 сагта «Сагаалган – манай һайндэр» гэһэн тоглолтын-нааданай программа дурадхагдаха. «Сагаан Үбгэн» сугларагшадые амаршалжа, буряад эстрадын дуушад олониие баясуулха. Буряадай ажаһуугшад болон айлшад золгохо ёһотой танилсажа, ёохор хатарай дүхэригтэ орожо, арадай наадануудта хаба шадалаа туршаха.

С.Н. Орешковэй нэрэмжэтэ паркда февралиин 13-да һайндэрэй хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлхэ.  

Фото: Улаан-Үдын паркнуудай дирекци